Terminai lietuvių kalba

Lietuviškas terminas Sinonimas Aiškinimas Angliškas terminas Sinonimas (1) Sinonimas (2)
administravimo išlaidos

Socialinės ir sveikatos apsaugos įstaigų veiklos išlaidos.

administration costs
akušeris, -ė

Asmuo, turintis pagalbos teikimo gimdyvėms bei kūdikių priežiūros kvalifikaciją.

midwife
alga

Pinigai, mokami kaip darbo užmokestis arba atlyginimas.

direct pay
alimentai

Pinigai, kuriuos pagal įstatymą tėvai ar kuris iš jų moka vaikams ar vaikai – tėvams išlaikyti.

support maintenance
ambulatorinė sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūra, teikiama neguldant paciento į ligoninę.

out-patient health care
ambulatorinės priežiūros įstaiga

Ligoninės padalinys arba atskira gydymo įstai­ga, teikianti ambulatorinę sveikatos priežiūrą.

out-patient facility
ambulatorinis pacientas

Pacientas, kuriam sveikatos priežiūros įstaigoje ar namuose teikiamas nesudėtingas gydymas, konsultacijos, patarimai ir panašiai, į ligoninę jis neguldomas.

out-patient
amžiaus grupė

Tam tikro amžiaus žmonių visuma (nustatoma amžiaus tarpais, pavyzdžiui, 0–4 metų arba kitaip – vaikai, pensininkai ir pan.).

age group,
amžiaus ribojimas

Mažiausio ir (arba) didžiausio amžiaus nustatymas kuriuo nors tikslu.

age restriction
amžiaus ribos

Mažiausias ir didžiausias kuriuo nors tikslu nustatytas amžius, pavyzdžiui, pensinio senatvės draudimo sistemoje.

age limits
antraeilis darbas

Žr. šalutinis darbas

antrinė sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūra, teikiama ligoninėse pacientams, kuriems visą parą būtinas gydymas ar nuolatinė medicinos priežiūra.

secondary (health) care
apdraustasis valstybės lėšomis

Socialiniu draudimu apdraustas asmuo, už kurį įmokas į draudimo fondą moka valstybė.

persons covered by the state
apdraustasis, -oji

Fizinis arba juridinis asmuo, kuriam teikiamos draudimo garantijos (tiek draudimo liudijimo savininkui, tiek ir kitiems asmenims, gaunantiems išmokas pagal draudimo sąlygas).

insured
apeliacija

Kreipimasis į aukštesnę instanciją, prašant iš naujo svarstyti kokį sprendimą.

appeal
apmokestinamoji išmoka

Išmoka, kuri yra priskiriama prie pajamų, iš kurių skaičiuojami mokesčiai.

taxable benefit
apsaugos lygis

Nuošimčiais reiškiama gyventojų dalis, kuriai garantuojama socialinė apsauga tam tikros rizikos atvejais.

level of protection
apsigimimas

Įgimtas neįgalumas, suteikiantis teisę į tam tikras socialines išmokas.

congenital deformity, malformation
apsimetimas, simuliavimas

Socialinio draudimo sistemoje – būklė, kurioje sveikas ir darbingas asmuo dedasi nesveikas ir nedarbingas, norėdamas gauti atitinkamas išmokas.

malingering
apsirūpinimas

Kaupimas santaupų, kuriomis asmenys nori sau garantuoti tvirtą materialinę padėtį ligos, inva­lidumo, nedarbo atvejais, senatvėje ar sukūrus šeimą bei siekiant aprūpinti šeimos narius.

self-protection
artimieji

Pensininko arba apdraustojo asmens sutuok­tinis, vaikai ir kiti išlaikytiniai, taip pat pasi­likę po jo mirties.

survivors
asmeninė pašalpa

Pašalpa, mokama asmeniui atsižvelgiant tik į jo paties padėtį (neatsižvelgiama į šeimos sudėtį ar išlaikytinius).

personal allowance
asmeninės sveikatos priežiūros išlaidos

Pačių gyventojų išlaidos už sveikatos priežiūros paslaugas bei savanorišką sveikatos draudimą.

private health care expenditure
asmeninių santaupų skatinimas

Priemonės (paprastai mokesčių lengvatos), kuriomis asmenys skatinami taupyti.

incentive for personal saving
asmens pajamų koeficientas

Asmens pensijos skaičiavimo formulės dalis.

income (earnings) index, income (earnings) coefficient
asmens sveikatos priežiūra

Valstybės pripažįstamų fizinių ar juridinių asmenų veikla, kuria siekiama laiku nustatyti asmens sveikatos sutrikimus, užkirsti jiems kelią ir padėti asmeniui atgauti bei sustiprinti sveikatą.

individual health care, personal health care
asmuo be pilietybės

Asmuo, neturintis jokios valstybės pilietybės.

stateless person
atgalinis įmokų mokėjimas

Įmokų mokėjimas už nemokėtus laikotarpius, norint padidinti paskirtos pensijos dydį.

payment of back contributions
atidėtoji išmoka

Išmoka, kuri pradedama mokėti ne nuo skyrimo laiko.

retained benefit
atidėtoji pensija

Pensija, kuri paties asmens prašymu (papras­tai norint ateityje gauti didesnę pensiją) pra­dedama mokėti ne iš karto sulaukus įprasto pensinio amžiaus, bet vėliau.

deferred pension
atleidimas

Atleidimas nuo įsipareigojimo, skolos arba atsakomybės.

discharge
atostogpinigiai

Darbo užmokestis, mokamas už atostogų laiką.

holiday pay
atostogų išmoka

Piniginė išmoka, kuria iš dalies padengiamos atostogų išlaidos.

holiday grant
atrankinis įdarbinimas

Galutinis reabilitacijos tarpsnis, kurio metu invalidas įdarbinamas atsižvelgiant į jo amžių, kvalifikaciją, patirtį bei sugebėjimus.

selective placement
atsargos fondas

1) Privalomųjų santaupų kaupimo sistema, pagal kurią darbuotojo ir darbdavio įmokos kaupiamos iki darbuotojo darbo sutarties nutraukimo, o po to išmokama vienkartinė išmoka iš sukauptų lėšų.

provident fund
atšaukimas

Galiojančio įstatymo, įsakymo ar kito teisės akto panaikinimas.

repeal
atsisakymas drausti, draudimo atsakymas

Oficialus privačios draudimo įmonės (draudiko) nesutikimas ką apdrausti, pavyzdžiui, dėl didelės rizikos.

refusal of an insurance application
atsiskyręs tėvas (atsiskyrusi motina)

Tėvas (motina), gyvenantis (-i) atskirai nuo vaiko.

absent parent
atsitiktinis darbuotojas

Darbuotojas, dirbantis nenuolatinius, atsitikti­nius, dažnai sezoninius darbus tik kelias dienas arba savaites be galimybės darbą pratęsti, o atly­ginimą paprastai gaunantis už darbo valandas.

casual worker
atskaitingumas

Valdininkų bei išrinktų asmenų turėjimas atsiskaityti už savo veiklą.

accountability
atstovavimas

Fizinio ar juridinio asmens veikimas kito asmens vardu pagal suteiktus įgaliojimus.

advocacy
auditas

Institucijos veiklos bei dokumentų tvarkymo įvertinimas, atliekamas ekspertų.

audit
aukščiausioji riba

Didžiausias skaičius, dydis ar ilgiausias laikotarpis.

ceiling
avansas

Iš anksto duodama atlyginimo ar ko kito dalis.

advance
bazinė išmoka, pagrindinė išmoka

Svarbiausioji išmoka, prie kurios gali būti pridedama papildomų išmokų.

basic benefit
bazinė pensija, pamatinė pensija basic pension
bazinė vaistų kaina, pamatinė vaistų kaina

Valstybės nustatytas vaistų kainos dydis, kuriuo remiantis skaičiuojama pacientų išlaidų vaistams kompensacija.

reference drug price
bazinės pensijos minimumas, pamatinės pensijos minimumas

Nuostata, kad valstybės nustatoma bazinė (pamatinė) pensija turi viršyti minimalų gyvenimo lygį.

basic pension minimum limit
bazinis darbo užmokestis, pamatinis darbo užmokestis

Valstybės nustatomas atlyginimo normatyvas, pagal kurį skaičiuojamos įvairios išmokos, darbo užmokestis.

basic wage
bazinių pensijų sistema, pamatinių pensijų sistema

Pensinio aprūpinimo sistema, pagal kurią senat­vėje mokama palyginti nedidelė ir visiems gy­ventojams vienoda pensija; skiriasi nuo tų siste­mų, kuriose pensijos dydis yra susietas su kitais veiksniais, pavyzdžiui, su uždarbiu bei įmokomis.

basic pension scheme
bedarbio išmoka

Išmoka, mokama ne savo noru be darbo likusiems asmenims (išskyrus savarankiškai dirbančius) iš Užimtumo fondo lėšų, kurias sudaro darbuotojų ir darbdavių valstybinio draudimo įmokos.

unemployment benefit
bedarbio išmokos gavėjas, -a

Asmuo, įregistruotas kaip neturintis darbo, kuriam dalis pajamų kompensuojama bedarbio išmokos pavidalu.

unemployed person receiving benefit
bedarbis, -ė

Neturintis darbo, bet jo ieškantis ir pasirengęs dirbti darbingo amžiaus asmuo.

unemployed (person)
benamis, -ė

Asmuo, neturintis būsto.

homeless person
bendra šeima

Šeimos nariai, gyvenantys tame pačiame būste.

family unit
bendradarbiavimo reikalavimas

Vokietijoje įstatymo nustatyta apdraustojo pareiga bendradarbiauti su socialinio draudi­mo institucijomis, kai šios renka informaciją.

obligation to cooperate
bendras būstas

Būstas, kuriame gyvena ir kuriuo naudojasi du ar daugiau asmenų iš skirtingų šeimų.

sharing accommodation
bendrasis apmokestinimas

Šalies mokesčių (išskyrus socialinio draudimo įmokas) sistema.

general taxation
bendrasis gimstamumo koeficientas

Rodiklis, kurį sudaro gimusių gyvų vaikų ir gyventojų skaičiaus santykis nustatytu laiko­tarpiu (pavyzdžiui, metinis valstybėje gimusių vaikų skaičius tūkstančiui gyventojų).

birth rate
bendrasis išmokos dydis, nominalusis išmokos dydis

Išmokos dydis neatskaičius mokesčių ir įmokų.

gross benefit
bendrasis mirtingumo koeficientas

Rodiklis, kurį sudaro mirimų skaičiaus santykis su gyventojų skaičiumi nustatytu laikotarpiu.

mortality rate
bendrasis valdymas

Valdymas, kurio institucijas sudaro darbdavių bei darbuotojų atstovai.

joint management
bendrojo darbingumo patikrinimas

Invalidų darbingumo tikrinimas dėl galėjimo dirbti bet kokį darbą (ne tik tą, kurį žmogus dirbo iki invalidumo nustatymo).

all-work test
bendrosios praktikos gydytojas, šeimos gydytojas

Bendruomenėje dirbantis gydytojas, gydantis įvairias ligas; skiriamas nuo gydytojo specialisto.

general practitioner (GP), family doctor
bendrosios socialinės paslaugos general social services
bendruomenė

Žmonių grupė, daugiau ar mažiau susijusi teritoriniu ir socialiniu atžvilgiu, vienijama bendrų interesų bei tikslų.

community
bendruomenės globa

Buitinė, medicinos bei socialinė bendruome­nės pagalba pagyvenusiam, susirgusiam arba neįgaliam asmeniui, kuris dėl to gali gyventi savo namuose, o ne specialiose įstaigose (pavyzdžiui, ligoninėje, senelių namuose).

care in the community, community care
bepinigė

Padėtis, kai nebelieka išteklių maistui, būstui ir pan.

destitution
Beveridžo modelis

Socialinės apsaugos sistema, sukurta pagal Didžiosios Britanijos ekonomisto Viljamo Henrio Beveridžo (William Henry Beveridge, 1879–1963) pasiūlymus, kai pašalpų (išmokų) dydis priklauso nuo poreikių ir iš esmės nėra susijęs su mokėtomis įmokomis.

Beveridge model
Bismarko modelis

Socialinės apsaugos sistema, sukurta pagal Vo­kietijos valstybės vadovo Oto Bismarko (Otto von Bismarck, 1815–1898) pasiūlymus, kai valstybės tikslas yra rūpintis visų gyven­tojų gerove, ypač palaikant labiausiai remti­nus gyventojus ir pasitelkiant tam tikras insti­tucijas bei bendruomenės išteklius. Nuo Beve­ridžo modelio skiriasi tuo, kad išmokų dydis paprastai yra susijęs su mokėtų įmokų dydžiu.

Bismarck model
biudžeto deficitas

Išlaidų ir pajamų skirtumas, susidarantis, kai fondo biudžeto išlaidos viršija pajamas.

budget deficit
buitinis neįgaliųjų aptarnavimas

Buities paslaugos, teikiamos savo namuose gyvenantiems asmenims, dėl ligos, invalidu­mo arba senatvės negalintiems apsipirkti, pasitaisyti valgio, tvarkyti namų ir pan.

home help services, home aid
būsto išlaidų kompensacija

LT dalinis gyvenamųjų patalpų šildymo, karšto vandens ir kitų išlaidų apmokėjimas mažas pajamas turinčioms šeimoms.

housing compensation
būsto subsidija

1) Subsidija, teikiama būstui įsigyti.

1) building subsidy 2) housing subsidy
būtinasis draudimo laikotarpis

Mažiausias nustatytas laiko tarpas, kurį asmuo turi būti apdraustas, kad įgytų teisę į išmokas.

minimum insurance period; qualification (qualifying) period
būtinasis įmokų laikotarpis

Mažiausias nustatytas laiko tarpas, kurį reikia mokėti įmokas, norint įgyti teisę į išmokas.

minimum period of contribution
būtinoji medicinos pagalba

Sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pagrindiniams būtiniesiems medicininiams gyventojų poreikiams tenkinti.

basic medical care, essential medical care
būtinoji teisės sąlyga

Socialinio draudimo sistemos reikalavimai, lemiantys asmens teisės į išmoką įgijimą.

condition for entitlement; eligibility requirement; qualifying condition
buvimas šalia visuomenės

Asmens priklausymas prie ribinių (periferinių) socialinių grupių, kurios labai skiriasi nuo visuomenės daugumos gyvenimo būdu ir dėl to neįsilieja į socialines struktūras.

on the fringe of society; marginalisation
centralizuotas socialinės apsaugos sistemos administravimas

Socialinės apsaugos sistemos tvarkymas iš vieno centro.

central administration of social security
ciklinis nedarbas

Nedarbas, priklausantis nuo ekonominių ciklų kaitos.

cyclical unemployment
dalinė pensija reduced pension
dalinis bedarbis

Darbingas asmuo, dėl darbo stokos priverstas dirbti ne visą darbo laiką.

partially unemployed person
dalinis darbas

Darbas, kuris trunka tik dalį darbo dienos arba darbo savaitės.

part-time work
dalinis darbuotojas

Asmuo, kuris nepriklauso prie visiškai užimtų darbuotojų grupės ir dirba tik darbo dienos arba savaitės dalį (pavyzdžiui, paslaugų sri­ties darbuotojai); šių asmenų teisės į pašalpas, susijusias su užimtumu, gali būti ribotos. Da­linio užimtumo apibūdinimas taip pat yra svar­bus turint galvoje įprastą reikalavimą socialinių pašalpų gavėjams dirbti ne visą darbo laiką.

part-time worker
dalinis nuostolių atlyginimas

Dalies visų patirtų nuostolių apmokėjimas, priklausantis nuo draudimo sąlygų.

deductible
dalyvavimas

Bendri asmenų, organizacijų veiksmai arba aktyvus jų įsitraukimas į veiklą.

participation
dalyvavimo nutraukimas

Būtinų dalyvio įsipareigojimų nebevykdymas.

cessation of participation
dalyvavimo sąlygos

Būtini reikalavimai, suteikiantys galimybę asmeniui ar organizacijai dalyvauti sistemoje.

conditions for participation
darbas ryšių priemonėmis

Darbas (taip pat darbas namuose) per atstumą naudojant ryšių ir (arba) kompiuterių tinklus.

telework
darbdavio įmokos

Įmokos, kurias darbdavys moka socialinio draudimo sistemai darbuotojo vardu.

employer contribution
darbdavio išmoka dėl laikinojo nedarbingumo

Iš darbdavio gaunama dėl laikinojo nedarbin­gumo prarasto uždarbio kompensacija, kuri mokama darbuotojui atlyginimo pavidalu jo laikinojo nedarbingumo metu.

sick pay
darbdavys, -ė

Fizinis ar juridinis asmuo, kuris samdo (įdarbina) asmenis tam tikram darbui atlikti.

employer
darbinė invalidų integracija

Riboto darbingumo asmenų grąžinimas į dar­bą teikiant tuo reikalu paramą bei mažinant galimas kliūtis.

disabled workers induction
darbingas asmuo

Nustatyto amžiaus asmuo, turintis pakankamai sveikatos ir jėgų dirbti.

capable for work
darbingumas

Sveikatos bei pajėgumo lygis, kurio pakanka dirbti.

capacity for work
darbingumo likutis

Po dalinio darbingumo netekimo išlikęs ribotas asmens galėjimas dirbti.

residual work capacity
darbingumo netekimas

Visiškas arba dalinis darbingumo praradimas (nuolatinis arba trunkantis ir po ligos išmokų mokėjimo pabaigos), kuris riboja asmens galimybes verstis veikla, duodančia pajamų.

work incapacity; work disablement; disability; invalidity
darbingumo netekimo rizika

Tikimybė, kad asmuo pasidarys nedarbingas.

risk of disability
darbingumo netekties koeficientas, darbingumo netektis

Netekto darbingumo apskaičiavimas vieneto dalimis arba nuošimčiais po nelaimingo atsitikimo darbe arba susirgus profesine liga.

work disablement coefficient, work disablement degree
darbingumo netektis

Žr. darbingumo netekties koeficientas

darbo birža

LT valstybinė įstaiga, atsakinga už valstybės teikiamų gyventojų užimtumo garantijų darbo rinkoje įgyvendinimą.

labour exchange
darbo ieškotojas, -a

Asmuo, kuris stengiasi susirasti darbą; dažnai tokio asmens padėties pripažinimą lemia registravimasis darbo biržoje.

jobseeker, person seeking work
darbo inspektorius, -ė

LT valstybės pareigūnas, atliekantis darbų saugos, sveikatos apsaugos bei darbo santy­kius nustatančių teisės aktų vykdymo kontrolę.

labour inspector
darbo išlaidos

Bendrosios darbdavio išlaidos darbo jėgai samdyti, taip pat darbo užmokestis, papildo­mos priemokos ir priedai, socialinio draudi­mo ir draudimo įmokos, laikinojo nedar­bin­gumo išmokos ir pan.

labour cost
darbo jėga, veiklieji gyventojai

Dirbantys bei nedirbantys, bet norintys įsidarbinti gyventojai.

active population; labour force
darbo jėgos užimtumas

Veikliųjų gyventojų dalyvavimas ekonominė­je veikloje bei pasirengimas jai. Užimtumo lygį šalyje lemia moterų ekonominio aktyvu­mo rodikliai, pensinis amžius bei dieninio mokymosi mastas.

labour force participation
darbo laikas

Laikas, kurį asmuo dirba fizinį arba protinį darbą ar atlieka pareigas; išreiškiamas valandų skaičiumi arba kaip darbo pradžios ir pabaigos ribos.

working hours
darbo nukentėjėlio kompensacija

Išmoka, mokama darbuotojui, netekusiam darbingumo dėl su darbu susijusio sveikatos sugadinimo, siekiant atlyginti jam padarytą žalą; nukentėjėlio mirties atveju kompensa­cija mokama jo šeimai.

compensation for an occupational injury
darbo nukentėjėlis, -ė

Darbuotojas, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgęs profesine liga.

victim of an occupational injury or occupational disease
darbo paieškos

Visuma priemonių ir veiksmų, kuriais ieškoma darbo.

search for employment
darbo rinka

Darbo jėgos pasiūla ir paklausa.

labour market
darbo rinkos politika

Valstybės taikomos priemonės užimtumui skatinti (pavyzdžiui, darbo vietų steigimas, profesinis mokymas ir pan.) bei norintiems įsidarbinti asmenims palaikyti (pavyzdžiui, finansinės paramos bedarbiams teikimas).

labour market policies
darbo sąlygos

Darbo aplinka, jo pobūdis, darbo ir poilsio tvarka, psichologinis darbovietės klimatas, turintys tiesioginę įtaką darbuotojo savijautai, darbingumui, sveikatai.

work conditions
darbo sutartis

LT darbuotojo ir darbdavio susitarimas, ku­riuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikrą darbą arba eiti tam tikras pareigas, o darbda­vys įsipareigoja mokėti darbo užmokestį bei sudaryti tinkamas darbo sąlygas.

employment contract; work contract
darbo užmokesčio nustatymas

Per kolektyvines derybas pasiekiamas susitarimas dėl darbo užmokesčio dydžio.

wage settlement
darbo užmokesčio subsidija

Valstybės priemoka darbo užmokesčiui padidinti.

wage subsidy
darbo vietų steigimas

Vykdymas priemonių, skirtų naujoms darbo vietoms steigti didinant bei perskirstant investicijas į darbui imlias ekonominės veiklos sritis ar įmones.

employment creation, job creation; artificial employment
darbo vietų subsidija

Darbdaviui teikiama subsidija, kuria remiamos naujai steigiamos darbo vietos.

job subsidy
darbų ir sveikatos sauga

Priemonių, kuriomis laiduojama sveikata ir sauga darbovietėse, visuma.

occupational safety and health
darbų sauga

Visos priemonės, kurių imamasi ar numatoma imtis bet kurioje įmonės darbo vietoje tam, kad apsaugotų darbuotojus nuo profesinės rizikos arba ją sumažintų.

occupational safety
darbų saugos inspektorius, -ė

Valstybės pareigūnas, atliekantis norminių darbų saugos aktų vykdymo kontrolę (tikrinantis darbo patalpas ir įrangą, atliekantis tyrimus, nagrinėjantis dokumentus ir pan.).

health and safety inspector
darbų saugos ir sveikatos apsaugos teisės aktai

Visuma įstatymų, kuriais tvarkoma darbų sauga ir sveikatos apsauga.

health and safety legislation
darbų saugos tyrimai

Sisteminiai tyrimai, kuriais siekiama įvertinti riziką bei pavojus, susijusius su skirtinga profesine veikla (skiriami užduočių atlikimo tarpsniai specifinei rizikai nustatyti).

job safety analysis
darbuotojas migrantas, darbuotojas persikėlėlis

Asmuo, kuris persikelia iš vienos valstybės į kitą, ieškodamas darbo arba dėl savo darbinės veiklos.

migrant worker; travelling worker; itinerant worker
darbuotojas persikėlėlis

Žr. darbuotojas migrantas

darbuotojas užsienietis

Asmuo, dirbantis ne toje valstybėje, kurios pilietybę turi.

foreign worker
darbuotojas, -a

Dirbantis ir už tai atlyginimą gaunantis asmuo.

worker, employee
darbuotojo įmokos

Socialinio draudimo įmokos, kurias moka pats darbuotojas.

employee contribution
daugiašalė socialinės apsaugos sutartis

Tarptautinė daugiau negu dviejų valstybių sutartis, sudaryta migrantų socialiniam aprūpinimui derinti.

multilateral social security convention
daugiašalė sutartis

Sutartis, kurią sudaro daugiau nei dvi valstybės.

multilateral convention
daugiavaikė šeima

Šeima, kurioje vaikų skaičius viršija šalies vidurkį; remti tokias šeimas yra vienas iš socialinės apsaugos tikslų.

large family
daugiavaikės motinos šalpos pensija compensation for child care
demografinė prognozė

Gyventojų skaičiaus ir sudėties numatymas remiantis prielaidomis apie mirtingumą, gimstamumą bei kilnojimąsi.

population forecast
demografinė sudėtis

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių, lytį, šeimos, socialinę bei ekonominę padėtį ir pan.

population structure,
derybos dėl kolektyvinės sutarties

Darbdavio (jų bendrovių) bei profesinės są­jungos (jų susivienijimų) derėjimasis dėl dar­bo užmokesčio ir kitų kolektyvinės sutarties sąlygų.

collective bargaining
didelė rizika

Draudiko atžvilgiu – didelė tikimybė, kad dėl draudžiamojo įvykio reikės didelių draudimo išmokų (tokia yra, pavyzdžiui, invalidumo rizika).

serious risk
didžiausioji išmoka

Išmokų riba, kurios negalima viršyti , nepai­sant apskaičiuotos bendrosios išmokų sumos, kurią asmuo arba šeima turi teisę gauti.

benefit ceiling
didžiausioji pensija ceiling on pension
didžiausioji rizika

Draudiko atžvilgiu – atvejai, kuriais apdraus­tasis asmuo turi didelę tikimybę patekti į draudžiamąjį įvykį ir tai lemtų išskirtinai didelę draudimo išmoką.

bad risk
didžiausioji senatvės pensija

Nustatyta didžiausia senatvės pensija, kurią gali garantuoti pensinio draudimo sistemos.

maximum old-age pension
didžiausioji vaisto kaina

Valstybės nustatyta viršutinė kainos už tam tikrą vaistą riba.

maximum drug price
dieninės globos įstaigos day care institutions, day care facilities
dieninis stacionaras

Specialus ligoninės skyrius, kuriame pacien­tas dieną gydomas stacionariai, o nakčiai išleidžiamas į namus ar kitur.

day hospital
dienos pašalpa

Piniginė ar natūrinė pašalpa, apskaičiuota kiekvienai pašalpos mokėjimo dienai.

daily allowance
dirbantis pensininkas

Pensininkas, dirbantis pagal darbo sutartį arba savarankiškai.

employed pensioner;
diskriminacija

Asmens teisių ribojimas arba atėmimas dėl rasės, tautybės, religijos, amžiaus, lyties ar pan.

discrimination
diskriminacija dėl amžiaus

Pagyvenusių žmonių teisių ribojimas dėl amžiaus.

ageism
diskriminavimas

Praktinė veikla, kuria išskirtinai ribojamos tam tikrų gyventojų grupių teisės.

discriminatory practice
disponuojamosios pajamos, turimosios pajamos

Bendrosios namų ūkio pajamos, likusios atskaičius mokesčius, įmokas bei natūrines išmokas.

disposable income
dokumentas

Medžiaginė duomenų, susitarimų, ir kitos informacijos laikmena.

document
drauda

Draudimo išmokama pinigų suma.

sum insured
draudikas

Draudimo sutarties šalis, kuri pagal sutarties sąlygas įsipareigoja mokėti išmokas.

insurer
draudiko įkainiai

Sveikatos draudimo sistemoje draudiko nustatyti įkainiai už paslaugas arba prekes.

rate set by insurers
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimo sistema, pagal kurią numatomos draudimo išmokos mirties ar sveikatos pakenkimo atveju dėl nelaimingo atsitikimo.

accident insurance
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Draudimo sistema, pagal kurią teikiamos garantijos įvykus nelaimingam atsitikimui darbe bei susirgus profesine liga.

insurance for occupational injuries and diseases
draudimo atsakymas

Žr. atsisakymas drausti

draudimo įsipareigojimų riba

Žr. draudos riba

draudimo laikotarpis

Socialinio draudimo įmokų mokėjimo, darbo pagal darbo sutartį, savarankiško darbo, profesinės veiklos laikotarpis, nustatomas arba pripažįstamas remiantis įstatymais, taip pat bet kuris kitas laikotarpis, įstatymais prilygintas draudimo laikotarpiui.

period of insurance, insurance period
draudimo leidimas

Kartu su draudimo veiklos licencija išduoda­mas leidimas (dokumentas) naujai įregistruo­tai (pradedančiai veiklą) draudimo įstaigai teikti tam tikrų draudimo rūšių paslaugas.

permission for assurance
draudimo liudijimas,

Oficialus dokumentas, kuriuo patvirtinamas draudimo sutarties sudarymas.

policy of insurance,
draudimo liudijimo savininkas, poliso savininkas

Draudimo įmokas mokantis draudimo liudiji­mo (poliso) turėtojas (panaudos gavėjas pa­prastai būna apdraustasis, kartais draudimo įmokų mokėtojas, bet gali būti ir kas kitas, pavyzdžiui, jo giminaitis arba juridinis asmuo).

policyholder
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe (darbdavių) įmoka

Papildomos darbdavių įmokos už draudimą nuo nelaimingų atsitikimų darbe; tos įmokos paprastai būna skirtingo dydžio, atsižvelgiant į draudimo rizikos laipsnį.

occupational (industrial) accident (injury) contribution
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokų tarifas

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų įmokų dydžio norma, nustatoma pagal rizikos laipsnį bei veiklos ir darbo sąlygų ypatumus.

rate of occupational accident (injury) contribution
draudimo pažymėjimas

Oficialus dokumentas, į kurį surašomi pagrindiniai apdraustojo asmens duomenys, būtini socialinio draudimo įstaigai.

insury
draudimo rizika

Bet koks galimas įvykis ar pavojus, dėl kurių yra draudžiama ir kuriems atsitikus apdraustasis gali reikalauti draudimo išmokų.

risk
draudimo sertifikatas

Oficialus dokumentas, suteikiantis draudimo įstaigoms teisę užsiimti tam tikros rūšies draudimo veikla.

insurance certificate
draudimo sistema

Sistema, grindžiama draudimo principais, pagal kuriuos išmokų dydis priklauso nuo mokamų įmokų dydžio bei kitų draudimo sąlygų.

insurance scheme, insurance-based scheme
draudimosi reikalavimas

Žr. reikalavimas apsidrausti

draudos riba, draudimo įsipareigojimų riba

Didžiausių draudimo išmokų ribos, kurias peržengus draudimo institucijos arba įstaigos nemoka kompensacijos.

insurer's liability limit
draudžiamasis įvykis

Įmanomas arba galimas ateities įvykis, dėl kurio draudimo įstaiga įsipareigoja mokėti išmokas.

contingency
draudžiamoji rizika

Galimi įvykiai ar pavojai, nuo kurių asmuo gali draustis.

insurable risk
draudžiamosios asmens pajamos individual insured income
draudžiamosios išmokos

Prie asmens pajamų priskiriamos išmokos; nuo jų skaičiuojamos įmokos socialiniam draudimui.

benefit subject to contributions
duomenų apsauga

Priemonių, kurių reikia duomenims apsau­goti, taikymas.

data protection
dvišalė socialinės apsaugos sutartis

Dviejų šalių sutartis, kuria siekiama derinti socialinės apsaugos priemones, taikomas tarp šių valstybių migruojantiems darbuotojams arba asmenims, kitais tikslais atvykstantiems į kitą sutarties valstybę.

bilateral social security convention
dvišaliai susitarimai

Dviejų šalių susitarimai, kurių sąlygos ir nuostatos vienodai taikomos abiejose šalyse.

bilateral agreement
eilės nustatymas

Asmenų aptarnavimo, paraiškų, prašymų patenkinimo tvarkos sudarymas, kai nėra galimybių iš karto visų patenkinti (pavyz­džiui, teikiant medicinos ir socialines paslaugas).

queuing
einamoji pensinio draudimo sistema

Pensinio draudimo sistema, pagal kurią darbuotojų mokamos įmokos sudaro tų pat metų pensijų finansavimo šaltinį.

pay-as-you-go pension scheme
einamųjų įplaukų sistema

Socialinio draudimo sistemoms būdingas fi­nansavimo būdas, kai metų išmokos formuo­jamos iš tų pat metų įplaukų ir yra joms lygios.

pay-as-you-go system
ėjimas į pensiją

Aktyvios profesinės (darbo) veiklos nutrau­kimas arba perėjimas nuo mokamo dalyvavi­mo darbo rinkoje prie uždarbio negaunančio asmens padėties (paprastai nutraukus darbo santykius, kai įgyjama teisė į pensiją).

retirement
ėjimo į pensiją atidėjimas

Padėtis, kurioje darbuotojas, turėdamas teisę į senatvės pensiją, dar į ją neina; dažnai tai lemia suteikta galimybė vėliau gauti didesnę pensiją.

deferred retirement
ekonominis silpnumas

Neturėjimas pakankamai pajamų ar išteklių pensinio ir kitokio draudimo įmokoms mokėti.

economically weak
epidemija

Didelis užkrečiamosios (infekcinės) ligos išplitimas.

epidemic
etato darbas

Darbas, kuris trunka visą nustatytą darbo savaitės laiką.

full-time employment
Europos Bendrijos nuostatai

Europos Bendrijos teisės aktai, privalomi visoms Bendrijos narėms.

Community regulations
Europos skurdo ir socialinės apsaugos tyrimai

Europos Bendrijos finansuojama programa, kuria siekiama sudaryti bendrą valstybių Europos Bendrijos narių požiūrį į skurdo problemas bei jų sprendimo būdus.

European research on poverty and social security (Europass)
Europos socialinės ir medicinos pagalbos konvencija

Valstybių Europos Sąjungos narių bei Maltos, Islandijos, Norvegijos ir Turkijos 1953 m. priimtas susitarimas, kuriuo garantuojamas minėtų valstybių piliečių socialinis bei medicininis aprūpinimas bet kurios iš tų valstybių teritorijoje.

European Convention on Social and Medical Assistance
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

Valstybių Europos Tarybos narių 1950 m. priimtas susitarimas ginti ir įgyvendinti žmogaus teises ir pagrindines laisves.

European Convention on Human Rights
faktinė santuoka

Žr. gyvenimas nesusituokus

faktinis pensinio draudimo laikotarpis

Metais išreikštas laiko tarpas, kurį asmuo buvo draudžiamas pensijai gauti, reikalingas nustatant teisę į pensiją bei jos dydį.

period of pension insurance
finansavimas iš mokesčių

Išlaidų finansavimas iš lėšų, surinktų mokesčių pavidalu.

tax financed
finansavimo metodai

Lėšų teikimo metodai numatytiems tikslams įgyvendinti.

means of financing
finansinė parama nepajamingoms šeimoms

Piniginė pagalba mažas pajamas turinčioms šeimoms, teikiama patikrinus jų materialinę padėtį.

family assistance
finansinė pusiausvyra

Socialinės apsaugos sistemos palaikymo būdas, kai pinigų ištekliai perkeliami iš tų sistemos dalių, kur yra pinigų perteklius, į tas, kur pinigų trūksta.

mechanism for financial compensation
finansinė rizika

Pinigų, išteklių ar pajamų praradimo rizika.

financial risk
finansinės paskatos

Piniginė pagalba, teikiama siekiant konkrečių tikslų išmokų pavidalu ir (arba) atleidžiant nuo įmokų.

financial incentives
fizinis asmuo

Asmuo kaip civilinės teisės subjektas; skiriamas nuo juridinio asmens.

natural entity;
fiziškai neįgalus asmuo

Asmuo, pasidaręs neįgalus dėl kūno (fizinės) negalios.

physically disabled person,
gailestingoji seselė
gailestingoji seselė

Žr. slaugytoja

galimos darbo pajamos

Numatomos didžiausios asmens darbo pajamos.

earning capacity
galiojimo laikas

Laiko tarpas, kurį galioja nutarimas, susitarimas ar kitas teisės aktas.

validity period
galutinė nuostata

Nekintama privaloma nuostata, kuria papras­tai keičiama laikinoji nuostata (laikinosios nuostatos).

final provision
galutinis vertinimas

Dėl nelaimingo atsitikimo padarytos medici­ninės išvados, kurių negalima keisti.

final assessment
garantuojamosios pajamos

Valstybės laiduojamos mažiausios pajamos visiems asmenims arba šeimoms, turinčioms mažesnio negu nustatyta dydžio pajamas (minimalios pajamos gali būti laiduojamos skirtingais metodais, pavyzdžiui, pašalpomis šeimai, socialinėmis paslaugomis, mokesčių lengvatomis).

guaranteed income
gerontologija

Senėjimo, jo priežasčių ir reiškinių bei su tuo susijusių problemų mokslas.

gerontology
gerovė

1) Gera sveikatos būklė ir aprūpintas gyvenimas.

well-being, welfare
gerovės ekonomika

Ekonomikos šaka, nagrinėjanti būdus, kuriais siektina socialinė ir ekonominė gerovė taikant specifines ekonominės politikos priemones.

welfare economics
gerovės valstybė,

Valstybė, kurioje rūpinamasi visapusiška gyventojų apsauga, įskaitant valstybės išmokas bei paslaugas, ir laiduojama žmonių gerovė.

welfare state
gimimo liudijimas

Teisės aktais nustatyto turinio dokumentas, išduodamas įregistravus vaiko gimimą.

birth certificate
gimimo metai

Kalendoriniai metai, kurie yra įrašyti dokumentuose kaip asmens gimimo metai.

year of birth
gimimo registravimas

Duomenų apie naujagimį užrašymas valstybės nustatytoje įstaigoje dalyvaujant bent vienam iš tėvų.

registration of a birth
gimtoji šalis

Valstybė, kurioje darbuotojas ekspatriantas gimė bei gyveno prieš persikeldamas į kitą valstybę.

home country
ginčas

Fizinių ir (arba) juridinių asmenų tarpusavio pretenzijos, sprendžiamos įstatymų nustatyta tvarka, pavyzdžiui teisme, arbitraže.

dispute
ginčo sprendimas

Visuma taisyklių (formalių procedūrų), taikomų sprendžiant ginčą.

dispute procedure
globėjas, -a

Asmuo, kuris rūpinasi globos reikalingu asmeniu.

guardian
globotinas vaikas

Neįgalus vaikas arba vaikas, kurio augimo sąlygos be socialinės globos gali būti nepakankamos.

child in need
globotinis, -ė

Asmuo, dažniausiai našlaitis arba tėvų palik­tas vaikas, kuriam teisiškai yra paskirta globa.

child in care,
greitoji medicinos pagalba

Specializuota sveikatos priežiūros tarnyba, teikianti medicinos pagalbą žmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingos traumos, apsinuodijimo ar ūmios ligos atveju.

ambulance,
greitosios pagalbos automobilis

Automobilis su specialia įranga ir personalu, parengtas skubiai medicinos pagalbai teikti.

ambulance
gretutinė mediko specialybė

Profesinė veikla, susijusi su pacientų gydymu bei slauga, kuriai nereikalinga gydytojo kompetencija.

paramedical profession
grupės interesų reiškimas

Grupės narių arba grupės vardu atliekami veiksmai tos grupės interesams visuomenėje atstovauti.

interest group activity
grupinės metinės rentos sutartis

Gyvybės draudimo sutartis, pagal kurią asmenų grupei garantuojamos kasmetinės išmokos (meti­nė renta); tai vienas iš būdų finansuoti išmokas.

group annuity contract
grupinis nelaimingas atsitikimas darbe

Nelaimingas atsitikimas darbe, per kurį sužalojamas daugiau negu vienas žmogus.

collective industrial injury
grupinis sveikatos tikrinimas

Žmonių grupių sveikatos būklės tikrinimas, paprastai naudojant nesudėtingus ir nebran­gius diagnozavimo metodus bei įrangą, norint nustatyti susirgusius ar didelę ligos riziką turin­čius asmenis, taip pat galimus ligų platintojus.

screening
grynoji išmoka

Išmokos dydis, kuris lieka atskaičius pajamų mokestį (ir kartais socialinio draudimo įmokas) tose sistemose, kuriose išmokos yra apmokestinamos.

net benefit
grynoji pensija

Pensijos dydis, kuris lieka atskaičius pajamų mokestį (ir kartais socialinio draudimo įmokas) tose sistemose, kuriose pensija yra apmokestinama.

net pension
guldymas į ligoninę

Sudarymas ligoniui sąlygų gauti stacionarinį gydymą.

admission to hospital
gydymas

Gydomieji veiksmai ir (arba) vaistų paciento sveikatos būklei gerinti skyrimas.

medical treatment
gydymas ligoninėje

Ligoninėje atliekamas gydymas, kurio išlaidoms dengti nustatomos specialios taisyklės bei būdai (dažniausiai mokama tiesiogiai ligoninei iš sveikatos draudimo fondo arba valstybės lėšų).

hospital treatment;
gydymas pas specialistą

Gydymas pas medicinos darbuotoją, kuris yra specializavęsis gydyti tam tikras ligų grupes.

specialist treatment
gydymo išlaidų apmokėjimas

Visiškas arba dalinis paciento gydymo išlaidų dengimas iš draudimo fondo arba įmonės lėšų (mokama tiesiogiai paslaugų teikėjams arba atlyginamos paciento išlaidos).

reimbursement (of expenses)
gydymosi ligoninėje trukmė

Skaičius dienų, kurias pacientas praleidžia gydy­damasis ligoninėje ir užimdamas ligoninės lovą.

length of stay (in hospital)
gydytojas, -a

Asmuo, turintis nustatytą kvalifikaciją ir licenciją verstis medicinos praktika.

doctor, physician
gydytojo kabinetas

Įrengta patalpa, kurioje bendrosios praktikos gydytojas arba stomatologas (LT bet kuris ambulatorinį gydymą teikiantis gydytojas) teikia sveikatos priežiūros konsultacijas ar paslaugas.

doctor's surgery, doctor’s office
gydytojo rinkimasis

Principas, pagal kurį apdraustasis turi teisę pats rinktis gydytoją.

free choice of doctor
gydytojų apmokėjimo sistema

Sistema, pagal kurią gydytojai gauna atlyginimą už teikiamas paslaugas; tai gali būti tiesioginis pacientų mokėjimas, mokėjimai iš valstybės ar sveikatos draudimo lėšų, atsižvelgiant į konsultacijų skaičių bei prisirašiusių gyventojų skaičių ir pan.

system of payment of doctors
gyvenamoji valstybė

Valstybė, kurioje asmuo paprastai gyvena.

country of residence
gyvenamoji vieta

Vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena.

place of residence
gyvenamosios vietos sąlyga

Nuolatinės ar įprastinės gyvenamosios vietos nustatytos teritorijos ribose turėjimas kaip išmokų sąlyga.

residency condition
gyvenimas nesusituokus, faktinė santuoka

Bendras sugyventinių gyvenimas, neįregistravus santuokos teisės aktais nustatyta tvarka.

cohabitation
gyvenimas užsienyje

Išmokų gavėjo persikėlimas gyventi į užsienį gali lemti išmokų mokėjimo pokyčius.

residence abroad
gyvenimo lygis

Asmens ar namų ūkio materialinės gerovės lygis, pavyzdžiui, prekės bei paslaugos, gaunamos už tam tikras pajamas.

standard of living
gyvenimo valstybėje laikas

Laiko tarpas, kuris pagal įstatymus laikomas nuolatinio asmens gyvenimo valstybėje laiku.

period of residence
gyvenimo valstybėje trukmės reikalavimas

Nustatytas laiko tarpas, kurį asmuo turi būti išgyvenęs valstybėje, norėdamas įgyti teisę į išmokas.

duration of residence requirement
gyventojas, -a

Asmuo, gyvenantis tam tikroje vietoje (pavyzdžiui, mieste, rajone arba valstybėje); tai gali lemti teisės į socialinės apsaugos išmokas įgijimą.

resident
gyventojų piramidė

Grafinis teritorijos (valstybės, miesto, rajono) gyventojų amžiaus ir lyties struktūros vaizdas tam tikru laikotarpiu.

population pyramid
gyventojų senėjimas

Vyresnių nei 60 metų amžiaus žmonių lyginamosios dalies didėjimas kitų amžiaus grupių atžvilgiu.

ageing of the population
gyventojų surašymas

Duomenų apie gyventojų skaičių bei sudėtį rinkimas tiesioginio surašymo būdu.

population census
gyvybės draudimas

Draudimo rūšis, pagal kurią nustatyta pinigų suma išmokama apdraustojo mirties atveju arba numatytą dieną pasibaigus draudimo sutarčiai.

life insurance,
gyvybės draudimas iki gyvos galvos

Gyvybės draudimo rūšis, kurios įmokos mokamos iki gyvenimo pabaigos, o draudimo išmoka gavėjui mokama po apdraustojo asmens mirties.

whole life insurance,
honoraras

Tam tikrų profesijų atstovams nustatytas atlygis už atliktą darbą ar suteiktas paslaugas.

fee
honoraro normos

Nustatytos atliktų darbų bei teikiamų ar suteiktų paslaugų kainos.

rates of fees
įdarbinusioji valstybė

Valstybė, kurioje yra įregistruotas ar įsikūręs darbdavys; ypač svarbu tais atvejais, kai tai nėra darbuotojo gyvenamoji šalis arba jo tėvynė.

country of employment
ieškinys

Teismui įteikiamas pareiškimas, su kuriuo kreipiasi nepatenkintas socialinio aprūpinimo institucijos priimtu administraciniu sprendimu asmuo.

lawsuit
ieškovas , -ė

Asmuo, per teismą reikalaujantis įgyvendinti ar apginti savo teisę, pavyzdžiui į išmoką.

claimant
įgaliojančioji valstybė, kompetentingoji valstybė

Valstybė, kurios teritorijoje veikia įgaliotosios įstaigos ir institucijos.

competent state
įgaliotoji įstaiga

Socialinės apsaugos įstaiga, teikianti išmokas bei paslaugas ir tiesiogiai atsakinga už atitinkamų įstatymų įgyvendinimą.

competent institution
įgaliotoji tarnyba

Socialinės apsaugos įstaiga, teikianti išmokas bei paslaugas ir netiesiogiai, įgaliotosios įstaigos pavedimu, atsakinga už atitinkamų išmokų mokėjimą bei paslaugų teikimą.

competent body
įgaliotoji valdžios įstaiga

Ministerija arba kita institucija, kurios kompetencijai priklauso valstybės tvarkomos socialinės apsaugos sritys.

competent authority
iki gyvos galvos

Socialinės apsaugos sistemose taikoma tvarka visą gyvenimą mokamoms išmokoms.

for life
ikimokyklinė vaikų įstaiga

Įstaiga, kurioje dažniausiai dieną yra prižiūrimi ikimokyklinio amžiaus vaikai.

nursery, creche, kindergarten
ilgaamžiškumo rizika

Tikimybė, kad apsidraudęs blogos sveikatos senyvas žmogus gyvens iki ilgaamžystės (tai draudiko požiūriu siejasi su didelių draudimo išmokų tikimybe).

risk of old age
ilgalaikė globa; ilgalaikė priežiūra

Nuolatinė ilgai trunkanti priežiūra, teikiama pagyvenusiems žmonėms, sergantiems chro­niškomis ligomis ar turintiems invalidumą, taip pat priežiūra namuose ar slaugos įstaigoje, medicinos centre, socialinės paramos įstaigoje.

long-term care
ilgalaikė išmoka

Išmoka, kuri paprastai mokama ilgą laiką.

long-term benefit
ilgalaikė priežiūra

Žr. ilgalaikė globa

ilgalaikis bedarbis

Asmuo, kuris ilgą laiką neturi darbo.

long-term unemployed (person)
ilgalaikis nedarbas

Nedarbas, kurio ištisinė trukmė viršija nustatytą laiko tarpą, pavyzdžiui, 12 mėnesių, arba didžiausią bedarbio išmokos mokėjimo laiką.

chronic unemployment;
įmokinė sistema

Socialinio draudimo sistema, kurioje įmokas turi mokėti darbuotojai, kartais ir darbdaviai.

contributory scheme
įmokinės pajamos

Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos draudimo įmokos.

insured income
įmokinis atlyginimas

Darbo užmokestis ir kitokios darbo pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos.

remuneration subject to contributions
įmokinių pajamų ribojimas

Didžiausias darbo užmokesčio (pajamų) dydis, iki kurio skaičiuojamos ir mokamos socialinio draudimo įmokos.

contribution assessment ceiling
įmokos

Privalomos arba savanoriškos organizacijai, fondui arba įmonei reguliariai apdraustojo asmens vardu mokamos pinigų sumos, suteikiančios apdraustajam teisę į išmokas.

contributions,
įmokų atskaitymas

Įmokų tvarkymo forma, kurią taikant darbuotojas ne pats moka įmokas, bet jos yra tiesiogiai atskaitomos iš jo uždarbio.

deduction of contribution (from earnings or salary)
įmokų grąžinimas

Per klaidą įmokėtų ar surinktų įmokų grąžinimas mokėtojui.

contribution refund,
įmokų laikotarpis

Visas laikas, kurį buvo mokamos socialinio draudimo įmokos.

contribution period
įmokų mokėjimas

Periodiškas įmokų mokėjimas, garantuojantis dalyvavimą tam tikroje sistemoje.

contribute (to)
įmokų mokėtojas, -a

Įmokas mokantis fizinis ar juridinis asmuo.

contributor
įmokų pamatas

Pajamos, iš kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui, darbo užmokestis.

contribution basis
įmokų perleidimas

Perėjimo tvarka, taikoma, kai samdomas darbuotojas nusprendžia mokėti įmokas ne į valstybinės sistemos, bet į kitą oficialiai pripažintą fondą.

contracting out,
įmokų registravimas, įmokų surašymas

Asmens arba už jį mokamų įmokų registravi­mas, kurį atlieka įgaliotoji socialinio draudi­mo įstaiga, norėdama pagrįsti išmokų teisėtumą.

contribution record
įmokų rinkėjas, -a

Įstaiga, atsakinga už socialinio draudimo įmokų surinkimą.

collection agency
įmokų sąlyga

Socialinio draudimo sistemoje galiojantis mažiausias įmokų mokėjimo laikotarpis, jų dydis arba skaičius, nustatomas kaip būtina sąlyga teisei į išmokas atsirasti.

contribution condition
įmokų skaičiavimas

Matematinis įmokų dydžio nustatymas.

calculation of contributions
įmokų skola

Neįmokėtos įmokos.

unpaid contribution
įmokų surašymas

Žr. įmokų registravimas

įmokų surinkimas

Socialinio draudimo institucijos nustatytų įmokų gavimas.

contributions collection
indeksavimas

Pajamų bei išmokų pritaikymo prie bendro kainų indekso metodas infliacijos sukeltoms pasekmėms atlyginti.

indexation
indeksavimo pamatas

Koeficientų rinkinys, pagal kurį didinamos pen­sijos bei kitos išmokos, kad išliktų jų reali vertė.

indexation basis
individuali pensijų sistema

Papildomo pensinio aprūpinimo programa asmeniui, kuris moka įmokas ir turi gauti pensiją.

personal pension scheme
individuali rizika

Rizika, susijusi tik su vienu asmeniu.

individual risk
infekcinė liga

Žr. užkrečiamoji liga

integracija

Asmens įsiliejimas į socialinę grupę, visuomenę pagal bendras vertybes, normas, tikėjimą ir pan.

integration
invalidas

Asmuo, dėl nuolatinės ligos, negalios, kito sveikatos pakenkimo visiškai ar iš dalies netekęs darbingumo ir galimybės užsidirbti pragyvenimui arba praradęs sugebėjimą vertingai gyventi.

disabled person
invalido pažymėjimas

Dokumentas, kuriuo patvirtinamas invalidumas ir suteikiama galimybė jo savininkui naudotis invalidų teisėmis.

certificate of invalidity
invalido slaugos pašalpa carer's allowance
invalidų darbo vietos

Specialiai įrengti (pritaikyti) gamybos padaliniai invalidams dirbti.

sheltered workshop
invalidų gyvenvietė

Kaimas arba kita bendro žmonių grupės gyve­nimo forma, skirta neįgaliųjų socialinės inte­gracijos bei užimtumo problemoms spręsti.

community for the disabled
invalidų įdarbinimo užduotis quota for employment of disabled
invalidų integracija

Papildomas neįgalių asmenų mokymas ar perkvalifikavimas norint įtraukti juos į profesinę bei socialinę veiklą.

integration of disabled
invalidų namai

Įstaiga, kurioje gyvena ir yra aptarnaujami neįgalūs asmenys.

centre for the disabled
invalidumas

Įgaliotųjų įstaigų nustatyta asmens būklė, dėl įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų neleidžianti šiam visai arba iš dalies pasirū­pinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, įgyvendinti savo teisių ir atlikti pareigų.

disability;
invalidumo draudimas

Draudimas, garantuojantis išmokas nedarbingam asmeniui invalidui po to, kai nebemokamos laikinojo nedarbingumo išmokos.

disability insurance;
invalidumo grupė

Ekspertų nustatytas invalidumo laipsnis (vienas iš trijų galimų), susijęs su bendra sveikatos būkle ir profesinio darbingumo netekimu.

invalidity category
invalidumo išmoka

Pensija ar kitokia išmoka, mokama fizinę arba psichikos negalią turintiems asmenims.

disability benefit
invalidumo pensijos priedas, slaugos priedas constant attendance allowance; care supplement
invalidumo pripažinimas

Invalidumo fakto bei laipsnio nustatymas ir įvertinimas.

assessment of disability
įprastinis pensinis amžius

Amžius, kurio sulaukusiems ir turintiems teisę į išmokas asmenims gali būti pradedama mokėti valstybės nustatyta senatvės pensija.

pensionable age,
išankstinė išmoka

Išmoka, mokama laikotarpio, kuriam ji yra skiriama, pradžioje.

payment in advance
išankstinė padėtis

Draudimo sistemoje tai padėtis (būklė) iki draudimo sutarties sudarymo.

pre-existing condition
išankstinis sutikimas

Būtinas draudimo organizacijos sutikimas prieš pradedant teikti paslaugas ar išmokas apdraustajam, pavyzdžiui, sveikatos draudimo organizacijos sutikimas pradėti apdraustojo gydymą.

prior authorisation
išeitinė pašalpa leaving indemnity in the case of dismissal
išeitinė premija

Vienkartinė išmoka, kurią darbdavys savo noru moka pensinio amžiaus darbuotojui, išeinančiam iš darbo.

golden handshake
įsigaliojimo data

Diena, nuo kurios turi būti mokama išmoka arba įsigalioja draudimo sąlygos.

effective date
įsiskolinimas

Laiku neišmokėta ar nesumokėta pinigų suma.

arrears
įskaitomasis neįmokinis laikotarpis

Laiko tarpas, kurį apdraustasis nemoka įmokų (arba už jį nereikia mokėti įmokų), tačiau ku­ris įskaitomas į socialinio draudimo laikotarpį.

non-contributory period
įskaitomasis uždarbis

Uždarbis, kuris yra įskaitomas nustatant mokesčius, įmokas ar išmokas (pensijas).

reckonable earnings
įskaitomieji metai

Metai, įskaitomi į draudimo laikotarpį.

qualifying year; reckonable year
įskaitomosios pajamos

Pajamos, kurios yra įskaitomos nustatant įmokų ir išmokų dydį.

earnings base
išlaidos

1) Valstybės, organizacijos arba didelių gyventojų grupių išleidžiamos lėšos.

expenditure, spending, expenses
išlaidų dalijimasis

Principas, pagal kurį socialinės apsaugos sistema padengia tik išlaidų (pavyzdžiui, paslaugoms, vaistams ir pan.) dalį.

cost sharing
išlaidų dalijimosi sistema

Medicininio aptarnavimo bei socialinės globos sistema, pagal kurią dalį išlaidų už teikiamas medicinos bei socialinės globos paslaugas apmoka pats apdraustasis ar globojamasis.

system of cost-sharing
išlaidų mažinimas

Veiksmai, kuriais mažinamos išleidžiamos lėšos, pavyzdžiui, paslaugų vartojimo, paskirstymo bei teikimo kontrolė, jų neefektyvumo ribojimas ir kt.

cost containment
išlaidų padengimas

Atlyginimo (kompensacijos) už patirtas išlaidas gavimas.

recovery of expenses
išlaidų pagrindimas

Dokumentinis arba kitoks faktinių išlaidų patvirtinimas.

proof of actual expenditure
išlaidų rezultatyvumas

Išlaidų ir rezultatų santykis.

cost effective
išlaidų vaistams dengimas reimbursement of pharmaceutical expenses
išlaikomas sutuoktinis

Žmona arba vyras, išlaikomas savo sutuoktinio.

dependent partner
išlaikomas vaikas

Vaikas, kurį išlaiko fizinis ar juridinis asmuo.

dependent child
išlaikymas

Būtinų pragyvenimo išteklių teikimas.

maintenance
išlaikytinis, -ė

Kito asmens išlaikomas asmuo; pašalpų gavimo atžvilgiu tai asmuo, gaunantis pašalpą ne tiesiogiai, o kaip priedą, išmokamą kitam pašalpos gavėjui.

dependant
išmoka

Bet kuris piniginis arba natūrinis išmokėjimas, įskaitant lengvatas (pavyzdžiui, iš socialinio draudimo fondo mokama suma).

benefit
išmoka dėl žūties darbe

Įmonės, kurioje darbo metu įvyko mirtinas nelaimingas atsitikimas, skiriama vienkartinė pašalpa mirusiojo šeimos nariams.

compensation in respect of fatal accident
išmoka pagal uždarbį

Išmoka, kurios gavimo teisė ir dydis yra susiję su uždarbiu.

earnings-related benefit
išmokėjimas grynaisiais pinigais

Piniginių išmokų asmenims bei socialinėms grupėms mokėjimas.

transfers in cash
išmokėjimo būdas

Konkreti išmokos davimo apraiška – grynaisiais pinigais, banko pervedimu, čekiu.

payment system,
išmokėjimo įsipareigojimas

Organizacijos įsipareigojimas mokėti išmoką asmeniui, kuris turi į ją teisę.

liability to provide a benefit
išmokėjimo laikotarpis

Laiko tarpas, per kurį turi būti išmokamos išmokos.

payment period
išmokos apskaičiavimas

Pensijos ar kitos išmokos dydžio nustatymas jos skyrimo apdraustajam metu.

settlement
išmokos negaunantis bedarbis

Registruotas bedarbis, negaunantis bedarbio išmokos (pavyzdžiui, ilgalaikio nedarbo atvejais).

unemployed person not receiving benefit
išmokos netekimas

Išmokos gavėjui nebegavimas, pasikeitus aplinkybėms.

loss of benefit
išmokos pagunda

Draudimo atžvilgiu – pavojus, kad, esant ma­žam skirtumui tarp nedarbo išmokos ir darbo užmokesčio dydžio, asmuo gali pasirinkti ne­darbą, kaip patrauklesnę padėtį negu darbas.

moral risk;
išmokos perleidimas

Teisės į išmoką atidavimas trečiajam asmeniui.

assignment of a benefit
išmokos permoka

Išmokėjimas didesnės negu turėtų būti išmo­kos, suklydus įgaliotosios įstaigos darbuoto­jui arba gavus neteisingą informaciją.

overpayment of benefit
išmokos prašymas

Žr. kreipimasis dėl išmokos skyrimo

išmokos ribotumas

Neviršytinas dydis ar ilgiausias laikotarpis, nustatomas skiriamai išmokai.

assessment ceiling
išmokos skyrimas

Sprendimas suteikti teisę į išmoką ir jo įgyvendinimas.

granting of a benefit
išmokų apmokestina­mumas

Socialinės apsaugos išmokų priskyrimas prie apmokestinamų pajamų.

tax treatment of benefits
išmokų atgavimas

Išmokų, kurios buvo neteisingai išmokėtos, susigrąžinimas.

recovery of undue benefits
išmokų dydis

Apskaičiuotoji ir mokėtina išmokų suma.

rate of benefits
išmokų gavimas

Išmokamų sumų ar kitų dalykų paėmimas naudoti.

receipt of benefits
išmokų išvežimas

Išmokų mokėjimas už valstybės, kurioje buvo mokamos įmokos, ribų.

export of benefits
išmokų laikotarpis

Visas laikas, per kurį organizacija turi mokėti asmeniui priklausančias išmokas.

period of liability
išmokų nusavinimas

Priverstinis išmokų atėmimas (konfiskavimas) sistemos naudai.

confiscation of benefits
išmokų nutraukimas

Išmokų nebemokėjimas dėl pasikeitusių aplinkybių.

cancellation of benefits;
išmokų paveldėtojas, -a

Asmuo, perimantis teisę į išmokas pagrindiniam gavėjui mirus.

contingent beneficiary
išmokų peržiūrėjimas

Periodinis išmokų dydžio tikslinimas norint išlaikyti jų vertę (veiksmingumą).

review of benefits
išmokų pluoštas

Įvairios išmokos, kurias iš skirtingų šaltinių gavėjas gali gauti vienu metu.

simultaneous multiple benefits
išmokų pradžia

Data, nuo kurios turi būti pradėtos mokėti išmokos asmeniui, turinčiam į jas teisę.

commencement of liability
išmokų sąlygos

Sąlygos, į kurias atsižvelgiant daroma išmoka, pavyzdžiui, mokėjimo dažnumas ir laikotarpiai.

terms of payment
išmokų sustabdymas

Išmokų mokėjimo nutraukimas tam tikram laikui.

suspension of benefits
išmokų tikslinimas

Reguliarus išmokų dydžio keitimas atsižvelgiant į kainų arba darbo užmokesčio didėjimą, norint išlaikyti išmokų vertę.

adjustment (of benefits, pensions)
išskirtinė išmoka

Išmoka, kuri negali būti mokama vienu metu su kitomis išmokomis.

exclusive benefit
įstatyminė sistema

Tam tikrų visuomenės santykių visuma, tvarkoma remiantis teisės aktais, kurių nuostatos yra privalomos visiems tos sistemos subjektams.

statutory scheme; legal scheme
įstatymiškasis pensinis amžius

Įstatymų nustatytas amžius, kurio sulaukęs darbuotojas įgyja teisę į senatvės pensiją.

legal age of retirement
įstatymiškoji išmoka

Socialinės apsaugos išmoka, kuri turi būti mokama asmenims, atitinkantiems įstatymų nustatytus reikalavimus.

statutory benefit
išteklių paskirstymas

Efektyviausias išteklių išdalijimas tam tikrais tikslais.

allocation
įstojimas

Veiksmas, kuriuo asmuo įstoja į organizaciją, prisideda prie sistemos.

joining
ištuoka

Santuokos ir su ja susijusių sutuoktinių teisių bei pareigų nutraukimas teismo sprendimu.

divorce
išvestinė teisė į išmoką

Teisė į išmoką, atsirandanti kitam asmeniui sumokėjus įmokas arba dėl padėties darbo atžvilgiu (pavyzdžiui, išlaikytinis sutuoktinis turi teisę į išmoką, kadangi jo (jos) dirbantis sutuoktinis yra apdraustas).

derived entitlement for benefit
įvaikinimas

Svetimo vaiko prisiėmimas savo vaiko teisėmis, atliekamas pagal įstatymus.

adoption
įvaikis

Pagal įstatymus įvaikintas asmuo.

adopted child,
jaunasis bedarbis

Jaunas nesimokantis ir neturintis darbo asmuo.

young unemployed person
jaunesnysis medicinos personalas

Pirminius medicinos įgūdžius turintys darbuotojai (bet ne gydytojai bei slaugytojos).

medical auxiliary
jaunųjų bedarbių mokymas

Jaunųjų bedarbių rengimas darbui.

youth training
juodoji darbo rinka

Neteisėta, ne įstatymų pamatu veikianti darbo rinka.

black employment market,
juodoji rinka

Rinka, veikianti ūkio subjektams pažeidžiant įstatymus.

black market
juridinis asmuo

Asmuo arba organizacija, turinti oficialią juridinę padėtį ir atitinkamas teises bei pareigas.

legal entity
kainoraštis

Sveikatos priežiūros srityje medicinos paslaugų arba vaistų įsigijimo dengiamų kainų sąrašas.

price list
kartų santarvė

Nerašytas susitarimas tarp kartos, mokančios socialinio draudimo įmokas, ir pensininkų kartos.

generation contract
kasmetinės atostogos

Nustatytas kalendorinių dienų skaičius, kas­met suteikiamas darbuotojams pailsėti ir at­gauti darbingumui išsaugant darbo vietą (pareigas).

annual leave;
kasmetinės mokamos atostogos

Kasmet suteikiamos atostogos, per kurias mokamas darbo užmokestis.

annual paid leave;
kilnojimosi laisvė

Žmogaus laisvė gyventi ir dirbti ten, kur jis nori; Europos Sąjungos šalyse garantuojama asmenų laisvė persikelti gyventi į bet kurią kitą šios Sąjungos valstybę bei joje gauti darbą išsaugant įgytas teises.

freedom of movement
kintamasis gyvybės draudimas

Gyvybės draudimo rūšis, kurią taikant išmokos dydis priklauso nuo santaupų dydžio išmokos mokėjimo metu.

variable life insurance
kintamoji metinė renta

Vienas iš metinės rentos mokėjimo būdų, kurį taikant išmokos dydis priklauso nuo investicijų pelningumo, kainų indekso ar nuo kitų veiksnių įtakos.

variable annuity
klinika

Gydymo įstaiga, kurioje atliekamas ir mokomasis bei mokslinis darbas.

clinic
kokybės įvertinimas

Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų bei medicinos prekių kokybės nustatymas ir jo būdai.

quality assessment
kokybės laidavimas

Veiksmai ir metodai, taikomi norint laiduoti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų kokybę.

quality assurance
kolegų grupė

Tam tikrais tikslais sudaryta ar susivienijusi tokios pat profesinės padėties asmenų (pavyzdžiui, gydytojų) grupė.

peer group
kolektyvinė sutartis

Sutartis, sudaroma profesinės sąjungos ir darbdavio (arba jų susivienijimų, organiza­cijų) dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, žmonių saugos, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų.

collective agreement
kompensacijos mokėjimo laikotarpis

Laiko tarpas, kurį mokama kompensacija.

period of indemnification
kompensavimo koeficientas

Kompensuojamų (atlyginamų) išlaidų dalis (nuošimčiais).

rate of reimbursement
kompensuojamo­sios pajamos

Pajamos, kuriomis išmokų pavidalu kompen­suojamos (atlyginamos) asmens prarastos pajamos dėl laikino arba visiško darbo nutraukimo.

replacement income
kompensuoja­mosios išlaidos

Asmens išlaidos, kompensuojamos (atlygina­mos) iš socialinio, sveikatos draudimo, valstybės biudžeto, savišalpos ar kitų lėšų.

covered expenses,
kompetentingoji valstybė

Žr. įgaliojančioji valstybė

konfidencialumas, neviešumas

Informacijos, su kuria yra susijusi profesinė kai kurių profesijų asmenų veikla, neatviru­mas; dėl to įsipareigojama tokios informaci­jos neskelbti (pavyzdžiui, profesinis sveikatos priežiūros darbuotojo įsipareigojimas viešai neskelbti slaptos informacijos).

confidentiality
Konvencija dėl pabėgėlių statuso

Valstybių Jungtinių Tautų Organizacijos narių 1951 m. priimtas susitarimas dėl pabėgėlių apsaugos.

Convention on the Status of Refugees
Konvencija dėl pilietybės neturinčių asmenų statuso

Valstybių Jungtinių Tautų Organizacijos narių 1954 m. priimtas susitarimas sutvarkyti ir pagerinti pilietybės neturinčių asmenų padėtį.

Convention on the Status of Stateless Persons
kredito bendrija, kredito unija

Žmonių grupė, kaupianti pinigus fonde, iš kurio lėšų galima teikti kreditus šios grupės nariams su mažesnėmis negu komercinės palūkanomis.

credit union
kredito unija

Žr. kredito bendrija

kreipimasis dėl išmokos skyrimo, išmokos prašymas

Oficialiai (teisiškai) nustatyti būtini veiksmai išmokai skirti, pavyzdžiui, prašymo rašymas, dokumentų pateikimas.

application for benefit, benefit application
kūdikio maitinimo pertraukos

Nemokamas darbo dienos laikas, duodamas motinai maitinti kūdikiui.

leave for nursing mothers
kūdikių mirtingumas

Vaikų iki vienerių metų mirtingumo rodiklis.

infant mortality
kūdikių namai

Įstaiga, kurioje visą parą teikiama priežiūra neturintiems tėvų ar globėjų kūdikiams.

residential nursery
labdara

Nemokama ir negrąžinama pagalba pinigais, daiktais, paslaugomis ir pan.

charity
labdaros gavėjas, -a

Asmuo, įstaiga ar organizacija, gaunantys labdarą.

charity recipient
labdaros ir paramos fondas

Labdaros bei paramos finansavimo ir teikimo būdas, kurį taikant yra įsteigiama institucija, turinti juridinio asmens statusą ir disponuojanti surinktomis lėšomis.

aid and charity foundation
labdaros ir paramos mokesčių lengvatos tax relief for charity and aid
labdaros teikėjas, -a

Asmuo, įstaiga ar organizacija, teikiantys labdarą.

aid and charity provider
laidavimas

Dokumentas, kuriuo suteikiama asmeniui teisė gauti paslaugas už nustatytą kainą; taip sudaroma perkamoji galia asmenims, kurie kitaip negalėtų pasirinkti paslaugų savo nuožiūra.

voucher
laidojimo išlaidų atlyginimas funeral expenses pay
laidojimo išmoka funeral benefit
laidojimo pašalpa funeral expenses allowance
laikinas gyvenimas

Kurį laiką trunkantis (trukmė paprastai priklauso nuo iš anksto numatyto tikslo) gyvenimas tam tikroje vietoje.

stay;
laikinasis bedarbis

Asmuo, kuris ribotą laiko tarpą neturi darbo.

temporarily unemployed person
laikinasis darbuotojas

Laikinai (nustatytam laikui) į darbą priimtas darbuotojas.

temporary worker
laikinasis nedarbingumas

Asmens būklė nuo ligos ar traumos pradžios iki sveikatos atgavimo arba visiško nedarbingumo pripažinimo.

temporary incapacity for work
Laikinoji Europos socialinės apsaugos sutartis

Laikini valstybių – pirmųjų Europos Sąjungos narių – susitarimai dėl socialinės apsaugos, priimti 1953 m.

European Interim Agreements on Social Security
laikinoji metinė renta

Vienas iš metinės rentos mokėjimo būdų, kurį taikant metinė renta mokama nustatytą laiką (pavyzdžiui, penkerius metus) gyvam gavėjui; išmokos nemokamos pasibaigus nustatytam laikui arba gavėjui mirus.

temporary life annuity
laikinoji nuostata

Negalutinė, tik laikinai galiojanti nuostata.

transitional provision
laikinoji pensija

Pensija, paskirta ribotam laiko tarpui, o ne iki gyvos galvos.

temporary pension
laikinojo nedarbingumo atostogos

Laikas, kurį darbuotojas nedirba dėl ligos ar kito sveikatos sutrikimo.

sick leave
laikinojo nedarbingumo išmoka

Socialinio draudimo išmoka, mokama apdraustajam laikinojo nedarbingumo atvejais.

sickness benefit
laikinųjų įmokų gyvybės draudimas

Gyvybės draudimo rūšys, kurių atveju įmokos mokamos nustatytą laiko tarpą, o ne visą apdraustojo gyvenimą.

limited payment life insurance
laipsniškas ėjimas į pensiją

Nevienkartinis darbo laiko mažinimas pensinio amžiaus darbuotojams, siekiant išvengti neigiamų staigaus darbo nutraukimo padarinių.

phased retirement;
laipsniškoji pensija

Senatvės pensija, mokama pensinio amžiaus darbuotojams, nenutraukusiems darbo, bet suma­žinusiems darbo valandų skaičių (pensi­jos dydis atspindi, kiek sutrumpinamas darbo laikas).

phased pension;
laisvas dalyvavimas

Kiekvienam suteikta galimybė dalyvauti sistemoje be jokių apribojimų (tokių, kaip sveikatos būklė, amžius, lytis ir pan.).

open enrolment
laisvasis darbuotojas

Žr. neetatinis darbuotojas

laisvoji kainodara

Sistema, kuriai veikiant kainos nustatomos rinkoje konkurencijos sąlygomis.

free-market pricing
lankomosios priežiūros darbuotojas, -a

Asmuo, kuris padeda pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, teikdamas visokeriopą pagalbą jų namuose.

homemaker;
lankstusis gyvybės draudimas

Gyvybės draudimas taikant lanksčią įmokų bei išmokų, priklausančių nuo įmokėtos sumos, sistemą.

flexible premium
lankymasis namuose

Gydytojo lankymasis bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimas paciento namuose.

home visiting
laukiamasis laikas

Laikas nuo teisės į išmoką įgijimo iki mokėjimo pradžios.

waiting period
laukiančiųjų sąrašas

Oficialiai sudaromas pacientų, laukiančių operacijos, specialaus gydymo, apgyvendinimo pensione, sąrašas ar eilė, reguliuojantys galimybę gauti paslaugas, kurių teikimas yra ribotas.

waiting list
leidimas

Teisių užsiimti tam tikra veikla suteikimas.

accreditation
lengvatinė paskola

Paskola (kreditas) su mažesnėmis negu rinkos palūkanomis, paprastai duodama turtui (pavyzdžiui, būstui) įsigyti.

subsidised loan for the purchase of property
lėšos

Pinigų ištekliai, įskaitant ir pajamas, ir santaupas.

means
lėšų normos

Uždirbamų pinigų arba kitų lėšų (pavyzdžiui, santaupų) suma, kurią turint pašalpos mažina­mos arba visai nemokamos.

limit on means
lėšų tikrinimas

Materialinės asmens padėties tikrinimas norint nustatyti, ar turimos pajamos arba lėšos yra mažesnės už nustatytas normas, ir įvertinti teisę gauti pašalpą.

means-testing
lėtinė liga

Ilga, progresuojanti liga su nedidele išgijimo tikimybe.

chronic illness
liga

Žalingų veiksnių sukeltas organizmo veiklos sutrikimas, pasireiškiantis pablogėjusiu prisitaikymu prie aplinkos ir sustiprėjusiomis apsauginėmis reakcijomis.

disease;
ligoninė hospital
ligonių kasa

Žr. sveikatos draudimo fondas

ligos ir motinystės draudimas

Draudimo rūšis, skirta dengti išlaidoms, susijusioms su liga, nėštumu bei gimdymu.

sickness and maternity insurance
ligos istorija

Dokumentas, kuriame yra surašyta visa informa­cija, susijusi su paciento sveikatos būkle, taip pat informacija apie paskirtą gydymą, alergijas, persirgtas ligas ir pan.

medical record,
ligos rizika

Tikimybė, kad asmuo susirgs tam tikra liga.

risk of illness (sickness)
ligų klasifikacija

Ligų bei mirties priežasčių sąrašas, kuriuo remiamasi rengiant mirtingumo bei sergamu­mo statistiką, tinkamą tarptautiniams palygi­nimams.

classification of illnesses
ligų sąrašas

Nutarimu patvirtintas ligų, už kurių gydymą pacientas neturi primokėti (pavyzdžiui, kom­pensuojamos visos vaistų išlaidos), sąrašas.

list of illnesses
lobistų grupė

Grupė, kuri stengiasi daryti įtaką valstybės arba savivaldos institucijoms.

pressure group
lovadienio kaina

Ligoninės išlaidos (buitinės, medicinos ir kt.) už kiekvieną paciento gydymosi stacionare dieną; tos išlaidos turi būti apmokamos.

daily hospital charge
lovadienio mokestis

Nustatytas piniginis atsilyginimas už kiekvieną dieną, praleistą ligoninėje ar kitoje medicinos arba socialinėje įstaigoje.

daily charge
lovadienis

Ligoninės lovų užimtumo apskaitos vienetas – skaičiuojamas vidutinis dienų skaičius, kai lovos yra užimtos.

bed-day
lovų skaičius

Ligoninės lovų skaičius, imamas kaip vienas iš ligoninės pajėgumo rodiklių ir kaip pagrindas ligoninės finansavimui nustatyti.

bed capacity
lyčių lygybė

Vienas iš pagrindinių socialinės bei ekonominės politikos principų, pagal kurį pripažįstamos lygios moterų bei vyrų teisės.

sex equality,
lygybės principas

Visuomenės sutvarkymo principas, pagal kurį įvairių socialinių grupių (pavyzdžiui, etninių mažumų, moterų ir pan.) diskriminacija yra neleidžiama.

equal opportunities
maisto pristatymas

Paruošto maisto atgabenimas į namus invalidams bei pagyvenusiems asmenims.

meals on wheels
maitintojo netekties išmoka

Išmoka likusiems gyviems apdraustojo išlaikytiniams, duodama po apdraustojo mirties.

survivor's benefit
maža rizika

Draudiko atžvilgiu – didelė tikimybė, kad apdraustasis nesikreips dėl išmokų arba, įvykus draudžiamajam įvykiui, išmokos bus nedidelės.

minor risks,
mažai mokamas darbas

Darbas, už kurį gaunamos pajamos yra artimos remiamoms.

low-paid employment
mažiausiasis darbo užmokestis

Žr. minimalusis darbo užmokestis

mažiausiasis pajamų dydis

Žr. minimalusis pajamų dydis

mažiausioji alga

Žr. minimalioji alga

mažiausioji išmoka

Išmoka, kurios dydis negali būti mažesnis negu nustatyta.

minimum benefit
mažiausioji socialinė pašalpa

Žr. minimalioji socialinė pašalpa

mažiausiosios neremiamos pajamos

Žr. minimaliosios neremiamos pajamos

medicininė apžiūra

Žr. sveikatos tikrinimas

medicininė išvada

Dokumentas, kuriame surašyti medicininių sveikatos tikrinimo tyrimų duomenys ir rezultatai.

medical report,
medicininė nėščiosios apžiūra

Medicinos specialisto atliekamas nėštumo eigos ir vaisiaus rutuliojimosi apžiūrėjimas bei galimų komplikacijų nustatymas.

prenatal examination
medicininis įmonės aptarnavimas

Darbdavio (įmonės) organizuojamos ar finansuojamos sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos darbuotojams.

company provided health care
medicininis tyrimas

Tyrimas, būtinas atlikti asmeniui, kurio sveikata tikrinama dėl nedarbingumo ar panašios išmokos skyrimo.

medical test
medicinos auditas

Metodas, taikomas medicinos praktikos kokybei ligoninėje ar kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje laiduoti.

medical audit
medicinos ekspertas

Gydytojas, atliekantis apdraustųjų bei išmokų gavėjų medicininę apžiūrą ir teikiantis išvadas apie jų sveikatos būklę sveikatos draudimo organizacijai.

examining doctor,
medicinos eksperto sprendimas

Medicinos eksperto išvada, atspindinti medi­cinos aspektus, susijusius su išmokų mokėjimu.

medical underwriting decision
medicinos įranga

Speciali aparatūra, prietaisai, įtaisai ir įrengi­niai, kurie padeda palaikyti pažeistas arba kompensuoti prarastas gyvybines paciento funkcijas.

appliances
medicinos išteklių nepakankamumas

Padėtis, kurioje gyventojai ar dėl personalo ar įrangos stokos gyventojus aptarnaujanti medicinos įstaiga gali patenkinti ne visus sveikatos priežiūros poreikius.

under medically-resourced
medicinos įvertinimas medical assessment
medicinos punktas

Įstaiga, kuriai leista teikti nustatytas sveikatos grąžinimo, profilaktikos bei sveikatos ugdymo paslaugas pacientams pačioje įstaigoje ir namuose.

medical station,
mėnesinė išmoka

Kiekvieną mėnesį mokama išmoka; tokia, pavyzdžiui, yra bedarbio išmoka.

monthly benefit
metinė renta

Metinė, dažniausiai pastovi išmoka, mokama iki gyvos galvos arba tam tikrą metų skaičių iš negrąžinamos asmens draudimo sumos.

annuity
metinė renta iki gyvos galvos

Vienas iš metinės rentos mokėjimo būdų, kurį taikant renta gavėjui mokama iki gyvos galvos (dažnai apskaičiuojama kaip metinė išmoka, bet paprastai išmokama dažniau).

life annuity
metinės pajamos

Pajamos, kurias gavėjas (asmuo, įstaiga, organizacija) uždirba (gauna) per metus.

annual income
migrantas, -ė, persikėlėlis, -ė

Asmuo, persikeliantis iš vienos valstybės į kitą ilgam laikui ar nuolat gyventi.

migrant
migrantų teisių apsauga, persikėlėlių teisių apsauga

Socialinės apsaugos principas, pagal kurį asmuo, persikeldamas iš vienos valstybės į kitą dirbti, nepraranda įgytų teisių.

protection of the rights of migrant workers
minimalioji alga, mažiausioji alga

Mažiausias darbo užmokesčio dydis, taikomas skaičiuojant pašalpas.

social minimum wage
minimalioji socialinė pašalpa, mažiausioji socialinė pašalpa

Nustatytas mažiausias pašalpos dydis asmenims, neturintiems jokių pajamų bei teisės gauti su įmokomis susijusių išmokų.

social minimum;
minimaliosios neremiamos pajamos, mažiausiosios neremiamos pajamos

Mažiausios pajamos, pakankamos oriai pragyventi; asmenys, dėl tam tikrų priežasčių gaunantys pajamas, mažesnes už šias, yra remiami.

minimum income
minimalusis darbo užmokestis, mažiausiasis darbo užmokestis

Valstybės nustatytas darbo užmokesčio dydis, už kurį mažesnio darbdavys negali mokėti darbuotojui, dirbusiam visą įstatymo nustaty­tą darbo laiką.

minimum wage
minimalusis gyvenimo lygis minimum level of life, minimum level of living
minimalusis pajamų dydis, mažiausiasis pajamų dydis

Mažiausias galimas pajamų dydis, imamas pagrindu pašalpoms apskaičiuoti.

social minimum level
mirties data

Metai, mėnuo ir diena, kurią asmuo mirė arba kurią įsigaliojo teismo sprendimas paskelbti asmenį mirusiu.

date of death
mirtingumas

Statistikos duomenys apie mirusiųjų skaičiaus santykį su gyventojų skaičiumi, taip pat apie mirties atvejus, jų priežastis pagal aiškiai apibrėžtas klases ar asmenų grupes.

mortality
mirtingumo lentelė

Lentelės pavidalu pateikti statistikos duomenys, rodantys, kiek tam tikros amžiaus grupės gyven­tojų gali išgyventi iki tam tikro amžiaus; apskai­čiuojama vertinant mirties tikimybės rodiklius.

mortality table
mirtinis įvykis

Įvykis, nelaimingas atsitikimas, dėl kurio asmuo mirė.

fatal accident (injury)
mirtis

Negrįžtama žmogaus organizmo kaip visumos žūtis bet kuriuo metu po gimimo.

death
mirusysis, -ioji

Asmuo, kurio mirtis patvirtinama mirties liudijimu.

deceased (dead) person
mokama lova

Ligoninės lova, kurią užimantis pacientas apmoka visas gydymo bei aptarnavimo išlaidas.

private bed;
mokamas darbas

Darbas, už kurį asmuo gauna atlyginimą.

paid work,
mokamoji valiuta

Piniginis vienetas, kuriuo mokamos išmokos.

currency of payment
mokamos atostogos

Laikotarpis, kurio metu darbuotojas nedirba, bet gauna darbo užmokestį.

paid leave
mokamos vaiko priežiūros atostogos paid parental leave
mokėjimas už asmenį

Sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo būdas, pagal kurį gydytojui arba medicinos įstaigai atlyginama pagal nustatytą mokestį už (prisirašiusį) asmenį, nepaisant asmeniui suteiktų paslaugų skaičiaus, t.y. faktinio darbo masto.

capitation, payment on a per capita basis
mokesčių lengvata

Asmens pajamų apmokestinamojo dydžio sumažinimas.

tax benefit
mokesčių skirtingumas

Mokesčių sistema, pagal kurią pajamos iš skirtingų šaltinių yra apmokestinamos atskirai arba taikant skirtingas apmokestinimo koeficientų lenteles.

schedular taxes
mokesčių vengimas

Įstatymų pažeidimas – visų ar dalies nustatytų mokesčių nemokėjimas.

tax avoidance;
mokėtinosios įmokos

Įmokos, kurias reikia sumokėti.

contributions due
mokinys, -ė

Asmuo, kuris mokosi bendrojo lavinimo mokyklo­je, profesinio mokymo įstaigoje arba įmonėje.

trainee
motinystė

Moters būklė nėštumo, gimdymo, kūdikio maitinimo ir vaiko priežiūros metu.

maternity
motinystės apsauga

Priemonės, taikomos nėščioms moterims ir dirbančioms motinoms apsaugoti bei remti.

maternity protection
motinystės draudimas

Draudimas nuo galimų išlaidų, susijusių su nėštumu bei gimdymu.

maternity insurance
motinystės išmokos (tėvystės išmokos)

Visos piniginės išmokos, dėl nėštumo, gimdymo bei kūdikio priežiūros mokamos dirbančiai motinai arba kitam asmeniui, išleistam vaiko priežiūros atostogų.

maternity benefits
namų galva; šeimos galva

Asmuo, tvarkantis namų (šeimos) ūkį ir už jį atsakingas, pavyzdžiui, finansiškai.

head of household
namų slauga

Kvalifikuota sergančių, pagyvenusių ar neįgalių asmenų slauga jų pačių namuose.

home nursing
namų ūkio narys

Asmuo, gyvenantis viename būste kartu su kitais ir tvarkantis bendrą namų ūkį.

member of the household
namų ūkis; šeimos ūkis

Grupė po vienu stogu gyvenančių asmenų, kurie tvarko bendrą namų (šeimos) turtą ir kartu gami­na, siekdami patenkinti kasdieni­nius poreikius; namų ūkį gali turėti ir atskirai savarankiškai gyvenantis asmuo.

household
namudininkas, -ė

Samdomas arba savarankiškai dirbantis asmuo, mokamą darbą dirbantis namuose.

homeworker
namudinis darbas

Mokamas darbas, dirbamas namuose.

work at home
narystės nutrūkimas

Teisių bei galimybių, susijusių su priklausymu prie sistemos, praradimas.

cessation of membership
našlaičio įsikūrimo pašalpa orphan's grant for housing
našlaičio pensija

Pensija, mokama vaikui, kurio abu tėvai yra mirę.

orphan's pension
našlaičio stipendija orphan students' allowance
našlaitis, -ė

Vaikas, kurio vienas ar abu tėvai yra mirę.

orphan; full orphan; half orphan
našlės (našlio) pensija

Pensija, kuri mokama likusiam gyvam sutuoktiniui po kito sutuoktinio mirties.

widow's pension; surviving spouse's pension
našlės išmokos

Išmokos, mokamos sutuoktinei po vyro mirties.

widow's benefits
našlių ir (arba) našlaičių pensija

Po apdraustojo mirties jo našlei (našliui) ir (arba) našlaičiui mokama pensija.

survivor's pension
našlių ir našlaičių draudimas survivor's insurance
našlys, -ė

Vyras arba žmona po sutuoktinio mirties.

surviving spouse, widow(er)
natūrinė išmoka

Parama, teikiama ne pinigais, o daiktais arba paslaugomis (pavyzdžiui, medicinos pagalba).

benefit in kind
natūrinė parama

Paslaugų teikimas asmenims bei socialinėms grupėms.

transfers in kind
ne pelno organizacija

Organizacija, skirta tam tikrai funkcijai visuomenėje atlikti, o ne siekti pelno.

non-profit (making) organisation
neapmokestina­moji išmoka

Išmoka, neskaitoma į bendrąją apmokestinamųjų pajamų sumą.

non-taxable (tax exempt) benefit
neatgalinis įstatymas

Įstatymas, kuris negali būti taikomas atvejams, buvusiems iki jo įsigaliojimo.

non-retroactive legislation
nedarbas

Padėtis, kai asmuo ne savo noru neturi moka­mo darbo ir, būdamas darbingas, negali jo rasti.

unemployment
nedarbingumas

Dalinis arba visiškas darbingo amžiaus asmens negalėjimas dirbti.

incapacity for work;
nedarbingumo ekspertizė

Negalėjimo dirbti įvertinimas pagal nustatytus kriterijus, kurie skiriasi pagal tai, ar vertinami sugebėjimai atlikti tam tikrą arba nereikalaujantį specialių sugebėjimų darbą.

incapacity for work test;
nedarbingumo išmokos

Išmokos, mokamos asmeniui, kuris ilgą laiką yra nedarbingas dėl ligos ar sužalojimo.

invalidity benefit;
nedarbingumo pažymėjimas

Gydytojo išduodamas dokumentas, liudijantis, kad darbuotojas laikinai neteko darbingumo.

doctor's certificate;
nedarbo draudimas

Socialinio draudimo rūšis, kurios tikslas yra garantuoti pinigines bei natūrines išmokas nedarbo atvejais.

unemployment insurance
nedarbo lygis

Bedarbių skaičiaus santykis nuošimčiais palyginti su veikliųjų arba darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi.

unemployment rate
nedarbo mažinimas

Veiksmai, kuriais siekiama šalinti nedarbą bei jo neigiamus padarinius.

fight against unemployment
nedarbo rizika

Tikimybė, kad asmuo gali netekti darbo.

risk of becoming unemployed
nedraudžiamosios išmokos

Prie asmens pajamų nepriskiriamos išmokos; nuo jų neskaičiuojamos įmokos socialiniam draudimui.

benefit not subject to contributions
neetatinis darbuotojas, laisvasis darbuotojas

Savarankiškai pagal sutartis su skirtingais darbdaviais dirbantis asmuo, atliekantis darbą už sutartą atlyginimą.

freelance worker
negalia

Ribotas žmogaus pajėgumas atlikti įprastus ir normalius kiekvienam sveikam asmeniui veiksmus.

disability; impairment
neįgalių vaikų švietimas

Specialus neįgaliems vaikams skirtas mokymas bendrojo lavinimo ar specializuotose mokyklose, finansuojamas iš vietos valdžios lėšų.

special needs education
neįgalus vaikas

Fizinių arba (ir) psichikos sutrikimų turintis vaikas, kurio socialinis prisitaikymas reikalauja specialios pagalbos.

disabled child
neįgalusis, -ioji

Asmuo, turintis fizinių arba (ir) psichikos sutrikimų ir negalintis gyventi įprasto ir normalaus savo amžiaus, lyties, socialinės bei kultūrinės aplinkos žmonių gyvenimo.

handicapped
neįmokinė sistema

Socialinės apsaugos sistema, kuri daugiausia finansuojama iš valstybės lėšų, o iš darbdavių bei darbuotojų nereikalaujama mokėti įmokų.

non-contributory scheme
neįmokinis pensinis aprūpinimas

Pensinio aprūpinimo sistema, kurią taikant pensija yra mokama asmenims, neturintiems teisės į su įmokomis susijusią pensiją.

non-contributory pension scheme
neišvengiamybė

Draudimo srityje – atsakomybę panaikinan­čios aplinkybės; nelaimingų atsitikimų atvejais – nuo darbdavio nepriklausomos nelaimingo atsitikimo priežastys, kurių nebuvo įmanoma numatyti ar išvengti.

force majeure; Act of God
nelaimingas atsitikimas

Skaudus įvykis, dėl kurio patiriama žala.

accident; injury
nelaimingas atsitikimas darbe occupational (industrial) accident
nelaimingas atsitikimas kelyje

Ūmus darbuotojo sveikatos pagadinimas vykstant iš namų į darbą, grįžtant iš darbo į namus arba keliaujant darbo metu ir vykdant darbdavio užduotį.

commuting accident,
nelaimingo atsitikimo darbe aktas

Dokumentas, kuriuo juridiškai įforminamas nelaimingas atsitikimas darbe.

accident report
nelaimingo atsitikimo darbe rizika

Rizika, kad asmuo gali būti traumuotas (sužalotas) dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

risk of occupational injury
nemokama konsultacija

Veltui teikiamos informacinės socialinio draudimo ir kitų institucijų paslaugos.

information and consultation free of charge
nemokama sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūra, už kurią pačiam pacientui mokėti nereikia, nes jos teikimo išlaidos yra dengiamos iš sveikatos draudimo fondo ar valstybės lėšų.

free health care
nemokamas darbas

Darbo veikla, už kurią neatlyginama nei pinigais, nei natūra.

unpaid work
nemokamas laikas

Laikotarpis nuo draudžiamojo įvykio (pavyzdžiui, laikino nedarbingumo, nedarbo) pradžios, už kurį išmokos nemokamos.

elimination period
nemokamas maitinimas free meals
nemokamos atostogos

Laikinas suderintas su darbdaviu darbo veiklos nutraukimas, kurio metu samdomajam darbuotojui nemokamas uždarbis.

unpaid leave
nemokamos vaiko priežiūros atostogos unpaid parental leave
nemokumas

Padėtis, kurioje asmeniui trūksta lėšų skoloms grąžinti bei kitiems piniginiams įsipareigojimams padengti ir nematyti, kad tokių lėšų gali būti ateityje.

insolvency
nepilna šeima

Šeima, kurioje vaiką ar vaikus augina tik motina (ar tėvas).

one-parent family, single-parent family
neprivalomas papildomasis draudimas

Savanoriško draudimo rūšis, leidžianti asmeniui gauti papildomą aprūpinimą ir išplėsti jau turimas garantijas.

optional complementary (supplementary) insurance
neprižiūrimas vaikas

Vaikas, augantis skurde, be tėvų ar augintojų meilės ir dėmesio ar be šeimos.

deprived child
nesąlygotoji išmoka

Profesinio (įmonės) pensinio draudimo sistemoje taikoma išmoka, teikiama nenustatant jokių sąlygų.

vested benefit
nesantuokinis vaikas

Vaikas, gimęs nesusituokusiems tėvams.

illegitimate birth;
nėštumo ir gimdymo atostogos

Įstatymo nustatytos atostogos (laikinas dirbančios moters darbo pertraukimas), skiriamos kurį laiką prieš gimdymą ir po jo.

maternity leave
nėštumo pašalpa maternity allowance
nėštumo rizika

Tikimybė, kad samdoma darbuotoja gali pastoti ir įgyti teisę į įvairias su tuo susijusias pašalpas bei lengvatas.

risk of pregnancy
neteisėtas darbas

Darbas, atliekamas be darbo sutarties, neįsteigus įmonės arba neturint patento, pažeidžiant užsienio piliečių ar asmenų be pilietybės įsidarbinimo tvarką.

illegal work
neteisėtas įkainio padidinimas

Be įgaliojimo nustatyti didesni sveikatos draudimo srities įkainiai negu numatyta sutartyje su sveikatos draudimo įstaigomis.

overcharging
netekto darbingumo kompensacija

Išmoka, skiriama nukentėjusiam dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba susirgus profesine liga, mokama prarastam uždarbiui atlyginti; skiriama vienkartinė arba periodinė išmoka, ir tai priklauso nuo netekto darbingumo laipsnio.

work disablement indemnity
netipiškas darbas

Darbinio užimtumo formos, nepatenkančios į nustatytas kategorijas (darbas pagal terminuotą sutartį, darbas namuose ir pan.), kai užimtumo garantijos nėra pakankamos.

atypical work,
neužmokestinės darbo išlaidos

Darbuotojui skirtos darbdavio išlaidos, viršijančios darbo užmokesčio sumą (dažniausiai socialinio draudimo įmokos).

non-wage labour costs
neveiklieji gyventojai

Nedirbantys bei darbo neieškantys (dėl amžiaus, invalidumo ir kitų priežasčių) gyventojai.

inactive population; population not in the labour force
neviešumas

Žr. konfidencialumas

nominalusis išmokos dydis

Žr. bendrasis išmokos dydis

nuolatinio nedarbingumo laipsnis

Turinčio teisę į invalidumo pensiją ar ją gaunančio dėl ligos asmens darbingumo ribotumas, nusakomas nuošimčiais normalaus darbingumo atžvilgiu.

degree of permanent incapacity
nuolatinis gyvenimas

Nuolatinis ir teisėtas gyvenimas valstybėje (kai kuriose valstybėse tai yra pagrindinė sąlyga pašalpoms gauti).

habitual residence
nuomos mokestis

Periodinis nuomininko sutartos sumos mokėjimas savininkui už naudojimąsi pastatais, patalpomis arba kitu turtu.

rent
nuostolių atlyginimas

Prarastų pajamų kompensavimas išmokomis, mo­kamomis nustatytais socialinės rizikos atvejais.

income replacement
nuostolių atlyginimo laipsnis

Prarastų pajamų kompensavimo dalis, išreikšta turėtų pajamų nuošimčiu.

income replacement rate
nustatytasis įmokų tarifas

Fiksuoto dydžio draudimo įmokų tarifo taikymas, neatsižvelgiant į rizikos laipsnį.

fixed contribution rate
nustatytasis mokėjimo laikotarpis

Laiko tarpas, per kurį turi būti sumokėta (pavyzdžiui, įmokėtos įmokos).

time limit for payment
nustatytieji įkainiai

Fiksuoto dydžio pinigų suma, kuri yra nuskirta mokėti už teikiamas paslaugas.

fixed charge;
nustatytoji suma

1) Fiksuoto dydžio pinigų suma.

flat rate
nutarties taikymo sritis

Asmenys, įstaigos, sąlygos, atvejai, kuriems taikoma nutartis.

sphere of application of a ruling
paankstintas ėjimas į pensiją

Ėjimas į pensiją anksčiau nustatyto pensinio amžiaus; tai dažnai lemia mažesnę pensiją.

early retirement
paankstinto ėjimo į pensiją sistema

Ankstyvo (nesulaukus pensinio amžiaus) ėjimo į pensiją organizavimas bei skatinimas.

early retirement pension scheme
paankstinto ėjimo į pensiją skatinimas

Valstybės priemonės ir veiksmai, kuriais skatinama anksti eiti į pensiją, siekiant mažinti nedarbą bei gerinti jaunų žmonių užimtumą.

early retirement measures
paankstintoji pensija

Pensija, kuri pradedama mokėti asmeniui, nesukakusiam nustatyto pensinio amžiaus ir, be to, kuri dažnai yra mažesnė už pensiją, gaunamą sulaukus pensinio amžiaus.

early pension
paankstintosios pensijos koeficientas

Koeficientas, kuriuo mažinamas įprastos pensijos dydis, kai į pensiją einama paankstintai.

early retirement factor
pabėgėlis, -ė

Asmuo, ieškantis prieglobsčio kitoje valstybėje dėl to, kad savojoje jam iškilo grėsmė, pavyz­džiui, dėl kilusio karo, įvykusio perversmo ar pan.

refugee
pacientas, -ė patient
paciento atstovas patient's representative
paciento teisės

Asmens teisės, nustatytos valstybės ir tarptautinių sveikatos priežiūros teisės aktų.

patient's right
pacientų registras

Sąrašas gyventojų, kurie patys yra prisirašę ar yra paskirti gydytojui (bendrosios praktikos gydytojui, apylinkės terapeutui, apylinkės pediatrui ir pan.), į kurį turi kreiptis sveikatos reikalais pirmojo apsilankymo metu.

register of patients
padidintoji įmoka

Didesnė draudimo įmoka, kurios draudimo įstaiga gali reikalauti didelės rizikos atvejais.

increased premium
pagalbinės invalido priemonės

Specialios priemonės ar turimų pritaikymas tam, kad neįgaliems asmenims būtų patogiau arba savarankiškiau gyventi savo namuose.

aids and adaptations
pagalbinis personalas

Sveikatos apsaugos sistemoje – visi medicinos įstaigos darbuotojai ne medikai, pavyzdžiui, registratoriai, valytojos ir pan.

ancillary staff
pagrindinė išmoka

Žr. bazinė išmoka

pagrindinės nuostatos

Pagrindinės nuostatos, kuriomis tvarkomos konkrečios sritys.

legal framework
pagrindiniai poreikiai

Savarankiškos būties poreikiai, susiję su maistu, būstu bei apranga.

basic needs
pagyvenęs išlaikytinis

Senyvo amžiaus žmogus, finansiškai priklau­somas nuo giminių arba jį aptarnaujančių žmonių.

elderly dependant
pagyvenęs žmogus

Senyvo amžiaus žmogus, kuriam dažnai gali reikėti ypatingos (specialios) priežiūros.

elderly person,
pajaminės įmokos

Įmokos, kurių dydis priklauso nuo darbuotojų pajamų.

income-related contribution
pajamos

Lėšos, kurias gauna asmuo, šeima arba namų ūkis (darbo užmokesčio, pašalpų, pensijų, dividendų ir pan. pavidalu).

income
pajamų atotrūkio mažinimas

Priemonės ir veiksmai, kuriais siekiama sumažinti pajamų skirtumą tarp daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių (turinčių didžiausias ir mažiausias pajamas) visuomenės narių.

income differential reduction
pajamų lygis

Asmens, šeimos arba namų ūkio gaunamų arba turimų pinigų suma.

level of income
pajamų mokesčio metai

Metai, per kuriuos asmuo turėjo mokėti pajamų mokestį (pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje tai metai nuo balandžio 6 d. iki kitų metų balandžio 5 d.; Lietuvoje neskaičiuojami).

income tax year
pajamų mokesčio sklaida

Mažas pajamas gaunantiems asmenims remti (la­biau iš valstybės biudžeto negu iš socialinio draudimo išmokų sistemos) skirta pajamų mo­kesčio paskirstymo tvarka, kurią taikant nustato­mas bendras sutartinis mažiausias pajamų lygis ir mokesčiai renkami iš tų, kurių pajamos viršija šį lygį, o tiems, kurių pajamos yra mažesnės už tą lygį, daromos mokesčių nuolaidos arba mokamos papildomos pašalpos padengti daliai remiamų ir faktinių pajamų skirtumo.

negative income tax
pajamų mokestis

Mokestis, kuriuo pagal įstatymus apmokestina­mos ekonomikos subjektų pajamos.

income tax
pajamų pasiskirstymas

Valstybės gyventojų grupių gaunamų pajamų išsidėstymas.

income distribution
pajamų perskirstymas

Šiuolaikinių socialinės apsaugos sistemų veiklos principas – finansinių išteklių paskirstymas iš naujo tarp dirbančių ir nedirbančių asmenų bei kitų socialinių ekonominių grupių.

income redistribution
pajamų tikrinimas

Materialinės asmens padėties tikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar turimos pajamos yra tokios, kurias gaunant įgyjama teisė gauti pašalpas.

income-testing
pakartotinė santuoka

Santuokos sudarymas po skyrybų arba sutuoktiniui mirus.

remarriage
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

LT stacionarinė pirminė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje tam tikra laiką gydomi ir slaugomi ligoniai, sergantys lėtinėmis ligomis, po traumų, paskutiniu užsitęsusių ligų tarpsniu, taip pat tie asmenys, kuriems dėl sveikatos būklės reikalinga kvalifikuota slauga, o ne intensyvus gydymas.

nursing hospital
paliktinė renta

Vienas iš metinės rentos mokėjimo būdų, kurį taikant nurodytas asmuo turi teisę iki gyvos galvos gauti po pagrindinio gavėjo mirties likusią rentos dalį.

contingent annuity
pamatinė pensija

Žr. bazinė pensija

pamatinė vaistų kaina

Žr. bazinė vaistų kaina

pamatinės pensijos minimumas

Žr. bazinės pensijos minimumas

pamatinis darbo užmokestis

Žr. bazinis darbo užmokestis

pamatinių pensijų sistema

Žr. bazinių pensijų sistema

papildomasis draudimas

Draudimo sistema, suteikianti apdraustajam pridėtinių garantijų prie tų, kurios teikiamos bendrąja tvarka.

complementary insurance
papildomasis pensinis aprūpinimas

Pensijų sistema, sukurta papildyti valstybiniam privalomajam pensiniam aprūpinimui.

supplementary pension scheme
papildomasis skatinimas

Darbo užmokestį papildančios, dažnai su dar­buotojo darbo rezultatais siejamos materialinės paskatos, pavyzdžiui, teisė dalyvauti profesinio pensinio aprūpinimo sistemoje, komandiruotpi­nigių mokėjimas, nuolaidų savos įmonės prekėms ir paslaugoms, lengvatinių kreditų, galimybės naudotis poilsiavietėmis, privačių medicinos paslaugų teikimas ir pan.; daugelis šių dalykų yra apmokestinami.

fringe benefits;
papildomoji apsauga

Teikimas išmokų (pensijos bei sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas), padedan­čių gerinti aprūpinimą, gaunamą iš pagrin­dinės įstatymų nustatytos socialinės apsaugos sistemos; gali būti organizuojama privalomai arba savanoriškai, pavyzdžiui, pagal įstatymą, kolektyvinę sutartį ar individualiai.

complementary (supplementary) protection
papildomoji išmoka, priemoka

Išmoka, mokama kaip kitų išmokų priedas.

additional benefits
papildomoji parama

Piniginė parama (pašalpa), kuri paprastai mokama kartu su kitomis išmokomis.

concurrent assistance
papildomoji sistema

Sistema, atskirta nuo kitų sistemų bei jas papildanti.

supplementary scheme
papildomoji socialinės apsaugos sistema

Socialinės apsaugos sistema, kuri teikia ne pagrindines, o papildomąsias išmokas.

supplementary social security scheme
papildomoji transporto išlaidų kompensacija supplementary transport expenses reimbursement
papildomųjų pajamų ribojimas

Papildomai dirbantiems senatvės bei invalidumo pensininkams nustatytas pajamų dydis, kurio negalima viršyti, nenorint, kad būtu mažinama pensija.

limit of supplementary income
paraiškos tikrinimas

Išmokai gauti pateiktų duomenų tikrinimas siekiant nustatyti paraiškos teisėtumą.

verification of claims
parama

Pagalbos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti tam tikrų visuomenės grupių gerovę.

assistance;
parama neįgalaus vaiko šeimai

Parama, teikiama neįgalų vaiką auginančiai šeimai.

family support
paramos gavėjas, -a

Asmuo, įstaiga, įmonė, organizacija, gaunantys paramą (daiktais, pinigais ir pan.).

aid recipient
pareiškėjas, -a

Asmuo, kuris kreipiasi dėl išmokos skyrimo, dėl dalyvavimo sistemoje ir pan.

applicant
pareiškėjų patenkinamumas

Asmenų, pareiškusių norą gauti išmoką, ir asme­nų, turinčių teisę ją gauti, skaičiaus santykis.

take-up
pareiškimas

Turinčio teisę į išmoką asmens kreipimasis į socialinės apsaugos įstaigą siekiant gauti išmoką.

claim,
pašalpa

Reguliari piniginė socialinės apsaugos sistemos garantuojama išmoka, padedanti gavėjui patenkinti būtiniausius poreikius ar kompensuoti nepakankamas pajamas (jeigu gavėjas turi teisę į pašalpą).

allowance
pašalpa daugiavaikei šeimai

Periodiškai daugiavaikei šeimai skiriamos piniginės išmokos, kurios paprastai priklauso nuo vaikų skaičiaus, jų amžiaus arba nuo vaikų turinčios šeimos pajamų.

family allowance
pašalpa karių vaikams combatant's (military serviceman) child allowance
pašalpa mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe atveju

Vienkartinė pašalpa, mokama lygiomis dali­mis dėl nelaimingo atsitikimo darbe mirusio asmens šeimos nariams iš lėšų tos įmonės, kurioje, pažeidus norminius darbų saugos aktus, įvyko mirtinis nelaimingas atsitikimas.

occupational accident death pay
pašalpa po materialinės padėties patikrinimo

Socialinė išmoka, mokama tik asmenims, kurių lėšos yra patikrintos ir neviršija nustatytos ribos.

means-tested benefit
pašalpa vienišam augintojui

Pašalpa, mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų, kai kito nėra.

single-parent benefit
Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO)

1948 m. įkurta specializuota Jungtinių Tautų Organizacijos tarnyba, kuri plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą, siekdama gerinti žmonių sveikatos sąlygas visame pasaulyje.

World Health Organisation (WHO)
pasieninis darbuotojas

Samdomas ar savarankiškai kitoje valstybėje negu nuolat gyvena dirbantis asmuo, kasdien arba bent kartą per savaitę grįžtantis namo per sieną.

frontier worker
pasirengimas darbui

Sąlyga, keliama tam tikrų (dažnai bedarbio) išmokų (pavyzdžiui, bedarbio pašalpos) gavėjui būti pasirengusiam dirbti įprastą darbo savaitę mokamą darbą arba užsiimti profesiniu mokymusi.

availability for work;
pasirinktinio ėjimo į pensiją amžius

Galimo išėjimo į pensiją amžiaus ribos (paprastai 60–65 metai).

flexible retirement age
pasirinktinis ėjimas į pensiją

Galimybė pasirinkti ėjimo į pensiją amžių.

flexible retirement
pasiskirstymas pagal amžių

Skirtingo amžiaus asmenų grupių išsidėsty­mas šalyje, regione ar kt.

age distribution
paskutinė pagalba

Pagalba, teikiama nuo nepagydomos ligos mirštančiam asmeniui ir apimanti simptomų kontrolę, skausmo malšinimo priemones ir psichologinę bei socialinę paramą jam pačiam, jo artimiesiems bei giminėms.

terminal care
paskutinės pagalbos įstaiga

Stacionarinė medicinos įstaiga, kurioje rūpinamasi nepagydomais ligoniais.

hospice
paslaugų kokybė

Sveikatos priežiūros ir globos paslaugų teikimo lygis arba joms nustatyti reikalavimai.

quality of care
paslaugų laisvumas

Laisva, neribota galimybė gauti paslaugas, pavyzdžiui, nemokamas medicinos paslaugas.

free access
paslaugų normavimas

Paslaugų teikimo bei išteklių paskirstymo tvarkymas siekiant sistemos efektyvumo.

rationing
paslaugų paveikumas

Sveikatos priežiūros ir kitų socialinių paslaugų poveikis (paprastai turimas galvoje teigiamas).

benefit
paslaugų teikimo būdai

Būdai, kuriais laiduojamas medicinos paslaugų apdraustiesiems teikimas; skiriami tiesioginiai (paslaugas teikia sveikatos draudimo įstaigų ar fondų sveikatos įstaigos) ir netiesioginiai (sveikatos draudimo įstaigos paslaugas užsako iš kitų teikėjų) paslaugų teikimo būdai.

patterns of delivery of services
patariamoji institucija

Institucija (taryba, komitetas ir pan.), kuri gali tik patarti ir neturi teisės spręsti.

advisory board
patvirtinamasis dokumentas

Dokumentas, kuriuo patvirtinama ar įrodoma asmens tapatybė ir (ar) teisė.

supporting document;
pavojingas darbas

Darbas, atliekamas sveikatai pavojingomis bei kenksmingomis sąlygomis, galintis pakenkti darbuotojo sveikatai.

unhealthy work,
pavojingo darbo priemoka

Priemoka, mokama darbuotojams, dirbantiems kenksmingomis, pavojingomis darbo sąlygomis.

compensations for hazardous work
pensija

Periodinės išmokos senatvėje (paprastai mokamos iki gyvos galvos), taip pat invalidumo, maitintojo netekimo bei ypatingų asmens nuopelnų atvejais.

pension
pensija iki gyvos galvos

Pensija, mokama iki pensininko mirties.

lifetime pension,
pensijos dalijimas

Kai kuriose valstybėse nustatyta tvarka, kad teisė į pensiją yra dalijama abiem ištuoktiniams.

pension splitting
pensijos koeficientas

Koeficientas, kuriuo nustatomas skirtingų rūšių pensijos dydis senatvės pensijos atžvilgiu arba vienos rūšies pensijos dydis bazinės (pamatinės) pensijos atžvilgiu.

pension type factor
pensijos nepaveldimumas

Nuostata, pagal kurią teisė į pensija negali būti perleidžiama vieno asmens kitam.

non-transferability of pensions
pensijos perskaičiavimas revaluation of pension
pensijos priemoka

Speciali papildoma išmoka invalidumo arba senatvės pensijos gavėjams.

enhancement; additional supplement
pensijos rūšies keitimas

Socialinio draudimo sistemoje susidaranti padėtis, kai vienos rūšies pensijos gavėjas pareiškia norą gauti kitos rūšies pensiją, kurios teisę yra įgijęs (pavyzdžiui, invalidumo pensija gali būti keičiama senatvės pensija asmeniui, sulaukusiam pensinio amžiaus).

substitute pension
pensijos rūšys

Pagrindiniai pensijų tipai, pagal kuriuos pensija skiriama dėl senatvės (senatvės pensija), dėl sumažėjusio gebėjimo užsidirbti (invalidumo pensija) ir dėl maitintojo mirties (našlių ir našlaičių pensijos).

types of pensions
pensijos skaičiavimas

Matematinis pensijos dydžio nustatymas pagal formulę.

calculation of pension
pensijų fondų sistema

Pensinio draudimo sistema, kurioje darbuotojų arba jų vardu įmokėtos įmokos yra investuojamos į specialų fondą, iš kurio ateityje jiems bus mokamos pensijos (taip pat ir metinės rentos pavidalu).

funded pension scheme
pensijų pluoštas

Daugiau negu viena pensija, gaunama vienu metu.

coincidence of pensions
pensinio amžiaus didinimas

Teisės aktu įteisintas sprendimas nukelti ėjimo į senatvės pensiją amžių toliau.

raising of the age limit for old-age pensions
pensinio amžiaus mažinimas

Teisės aktu įteisintas sprendimas paankstinti ėjimo į senatvės pensiją amžių.

lowering of retirement age
pensinio aprūpinimo nuostatos

Visuma teisinių nuostatų, susijusių su asmenų aprūpinimu senatvėje (įskaitant valstybinį, įmonių bei individualų aprūpinimą).

retirement provision
pensinio senatvės aprūpinimo sistema

Aprūpinimo sistema, teikianti piniginę paramą senatvėje.

old-age pension scheme
pensinis amžius

Amžius, kurį suėję asmenys turi teisę nu­traukti darbo santykius ir gauti garantuojamas nustatytas pajamas (pensiją); dažnai sutampa su senatvės pensijos amžiumi.

retirement age
pensinis draudimas

Socialinės apsaugos sistema, kuriai veikiant pensijos mokamos pagal socialinio draudimo principus.

pension insurance;
pensinis našlių draudimas

Draudimas, garantuojantis po apdraustojo mirties pensijos mokėjimą našlei (našliui).

spouse's pension insurance
pensionatas

Sunkiai sergančių ar neįgalių asmenų nuolatinės priežiūros ir globos įstaiga.

residential care home
pereinamasis laikotarpis

Laiko tarpas tarp dviejų pastovių keičiamos sistemos būsenų, pavyzdžiui, laikas nuo naujo pensijų įstatymo priėmimo iki jo nuostatų įgyvendinimo.

transitional period
perėmėjas, -a

Asmuo, kuriam perduodama teisė ar nuosavybė.

assign,
periodinė išmoka

Tam tikrais laiko tarpais mokama išmoka.

periodic benefit
periodinis mokėjimas

Tam tikrais laiko tarpais atliekamas mokėjimas.

periodic payment
perkamoji galia

Prekių ar paslaugų kiekis, kurį galima gauti už tam tikrą piniginį vienetą ar pinigų sumą, pavyzdžiui, mėnesines pajamas, uždarbį.

buying power,
persikėlėlis, -ė

Žr. migrantas, -ė

persikėlėlių teisių apsauga

Žr. migrantų teisių apsauga

persikėlimo išmoka

Darbdavio išmoka naujai priimtam darbuotojui, skirta išlaidoms, susijusioms su persikėlimu į naują gyvenamąją vietą bei įsikūrimu joje, atlyginti.

housing and reallocation pay
perskaičiuojama­sis padidėjimas

Išmokų padidėjimas dėl naujo skaičiavimo.

revaluation increase
perskirstymo principas

Pagrindinis socialinės apsaugos principas, ku­rį taikant ištekliai yra perskirstomi tarp visuo­menės narių, pavyzdžiui, vieno asmens socia­linio draudimo įmoka tampa išmoka ar jos dalimi, mokama kitam asmeniui.

redistribution
perteklius

Ekonominė padėtis, kuriai esant ištekliai viršija poreikius.

affluence
pertrauktasis darbo laikotarpis

Žr. pertrauktasis darbo stažas

pertrauktasis darbo stažas, pertrauktasis darbo laikotarpis

Darbo (profesinės) veiklos laikotarpis, turintis pertraukų (pertrauką) dėl ligos, invalidumo, nedarbo, mokymosi arba vaikų auginimo.

career with gaps
piktnaudžiavimas

Sąmoningų veiksmų, sukeliančių asmens kančias, sužalojimą arba mirtį, atlikimas.

abuse
pilietis, -ė

Asmuo, turintis kurios nors valstybės pilietybę.

national
piniginė išmoka

Pensija ar kuri kita išmoka, mokama pinigais, įskaitant visas išmokų dalis, jų padidinimą, priedus, išlyginamąsias sumas ir priemokas, taip pat vienkartines išmokas bei atsiskaitymus.

benefit in cash
piniginio išlaikymo nutartis

Teismo nutartis dėl alimentų priteisimo vaikui, tėvams ar išsituokusiam sutuoktiniui išlaikyti.

maintenance order; financial provision order
pirminė sveikatos priežiūra primary care
pirmoji medicinos pagalba

Skubių paprasčiausių pagalbos priemonių ėmi­masis įvykio vietoje ištikus priepuoliui, įvykus nelaimingam atsitikimui ar staiga susirgus; tei­kiama, kol atvyksta gydytojas arba kol nuken­tėjęs asmuo nugabenamas į ligoninę.

first aid
planinė mokėjimo sistema

Mokėjimo sveikatos paslaugų teikėjams būdas pagal iš anksto (pavyzdžiui, finansinių metų pradžioje) nustatytus įkainius arba finansavimo mastą.

prospective payment system
polisas

Žr. draudimo liudijimas

polisas insurance policy
poliso savininkas

Žr. draudimo liudijimo savininkas

poreikiai

Visuomenėje nusistovėjusio vartojimo lygio reikmė; į objektyvius poreikius atsižvelgiama planuojant bei vykdant socialinės apsaugos priemones (skiriama nuo subjektyvių poreikių, arba norų, bei faktiškai perkamų prekių apimties, arba paklausos).

needs
poreikių įvertinimas

Asmens, šeimos arba gyventojų grupių poreikių vertės nustatymas atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas.

assessment of needs
poreikių patenkinimo principas

Pagrindinis Beveridžo socialinės apsaugos modelio principas, pagal kurį pašalpos turi būti skiriamos atsižvelgiant į poreikius.

freedom from want
pozityvioji diskriminacija

Padėtis, kai asmens teisių pagal rasės, tautybės, odos spalvos, lyties ar panašų požymį didinimas vieniems kartu yra tų teisių mažinimas kitiems.

positive discrimination
pragyvenimo išlaidos

Tikrosios išlaidos, reikalingos būtiniems pirkiniams bei paslaugoms.

cost of living
pragyvenimo minimumas

Mažiausias asmens arba šeimos gyvybiniams poreikiams tenkinti reikalingų išteklių dydis.

subsistence level
prarastų pajamų atlyginimas

Išmoka skirta nebegaunamoms pajamoms padengti, pavyzdžiui, bedarbio pašalpa, invalidumo arba senatvės pensija.

replacement benefit
prevencija

1) Priemonės, kuriomis siekiama padėti išvengti didelių kliūčių prisitaikant prie socialinio ir savarankiško gyvenimo.

prevention
prieinamumas

Galimybė naudotis paslaugomis, kurią dažniausiai sudaro valstybė.

access
priemoka

Žr. papildomoji išmoka

priešmirtinė išmoka

Išmoka, kaip gyvybės draudimo išmokų dalis, mokama apdraustam asmeniui, sergančiam nepagydoma liga.

viatical settlement
priešpensinė pašalpa

Piniginė pašalpa, mokama priešpensinio amžiaus bedarbiams, kol jie sulauks senatvės pensijos amžiaus.

pre-retirement benefit
priešpensinės konsultacijos

Pensinio amžiaus asmenims teikiami patarimai ir jų rengimas prisitaikyti prie pakitusio gyvenimo būdo.

retirement counselling
priešpensinis bedarbis

Bedarbis, kuriam liko ne daugiau kaip penkeri metai iki teisės gauti visą senatvės pensiją.

unemployed person of pre-retirement age
priklausomybė

1) Būklė, kurioje būdamas asmuo pats negali atlikti kurių nors veiksmų (funkcijų) ir dėl to yra fiziškai ar finansiškai priklausomas nuo kito žmogaus ar įstaigos paramos.

1) dependence 2) addiction
prilyginamasis laikotarpis

Laiko tarpas, kuris pagal teisės normas yra prilyginamas draudimo laikotarpiui ir turi reikšmę įgyjant, išsaugant ir atkuriant teisę į išmokas bei jų dydį.

period taken into account
pripažįstamoji sistema

Nevalstybinė sistema, kurią pripažįsta mokesčius bei pensinį aprūpinimą tvarkančios institucijos (toks statusas paprastai leidžia taikyti mokesčių lengvatas išmokoms).

approved scheme
privačioji draudimo sistema

Nevalstybinė draudimo sistema, grindžiama vien savanorišku asmenų dalyvavimu.

private insurance scheme
privačiojo draudimo įmoka

Privačiosios draudimo sistemos draudimo liudijimo savininko mokama (paprastai periodiškai) draudimo įmoka.

premium
privaloma papildomoji apsauga

Reikalavimas, kad nustatytų grupių darbuotojai gautų papildomas garantijas, be tų, kurias teikia pagrindinė socialinės apsaugos sistema.

compulsory supplementary protection
privalomai draudžiamas asmuo

Asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka turi apsidrausti arba būti apdraustas.

compulsorily insured
privalomas papildomasis draudimas

Papildomasis draudimas, kuriuo darbdaviai bei darbuotojai turi draustis ir tuo atveju, kai jis nėra pagrindinės socialinės apsaugos sistemos dalis.

compulsory supplementary scheme
privalomasis darbuotojų sveikatos tikrinimas

Įstatymo nustatyta būtinybė periodiškai tikrinti tam tikrus darbus dirbančių asmenų sveikatą; tų asmenų sveikata taip pat tikrinama priimant į darbą, kartais ir nutraukus darbo sutartį.

obligatory medical examination of workers
privalomasis draudimas

Bet kuri teisės aktu nustatyta draudimo forma, būtina visiems valstybės gyventojams arba kurioms nors jų grupėms.

compulsory insurance;
privalomasis mokslas compulsory education
privalomosios įmokos

Įmokos, kurias turi mokėti pats asmuo arba kurios turi būti mokamos asmens vardu.

compulsory contributions
privatusis draudikas

Nevalstybinė draudimo įstaiga (bendrovė).

private insurance companies
privatusis draudimas

Nevalstybinis draudimas privačioje draudimo įstaigoje (bendrovėje).

private insurance
profesinė liga occupational disease, professional disease
profesinė pensinio aprūpinimo sistema

Darbdavio organizuota pensinio draudimo sistema, skirta remti darbuotojams senatvės, nelaimingo atsitikimo, ligos ir kitais atvejais.

occupational pension scheme; company pension scheme
profesinė rizika

Tikimybė būti sužalotam dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgti profesine liga.

occupational risk, occupational hazard
profesinė sąjunga

Tam tikros profesijos darbuotojų organizacija, kolektyviai atstovaujanti savo nariams ir ginanti jų ekonominius bei socialinius interesus.

trade union
profesinės ligos rizika

Tikimybė susirgti profesine liga dėl kenksmingų darbo sąlygų.

risk of an occupational disease
profesinės veiklos laikotarpis

Laiko tarpas, kurį asmuo dirba pagal savo profesiją.

period of professional activity
profesinis bedarbių mokymas

Mokomųjų programų, kuriomis siekiama padidinti bedarbių galimybes gauti darbą, vykdymas.

retraining programme
profesinis lavinimas

Teorinių profesijos pagrindų mokymas.

vocational education
profesinis mokymas vocational training
profesinis tobulinimasis

Mokymosi, kuriuo gerinami turimi profesiniai sugebėjimai, tęsimas.

ongoing vocational training
profesinių klaidų draudimas

Specialistų (pavyzdžiui, gydytojų arba teisi­ninkų) draudimas nuo finansinės atsakomy­bės, susijusios su ieškiniais, iškeliamais dėl klaidų, padarytų teikiant profesinės praktikos paslaugas.

malpractice insurance
profilaktika

Priemonių, kuriomis siekiama išvengti sveikatos sutrikimų, o jai sutrikus, – išvengti negalios arba nedarbingumo, visuma ir jų taikymas.

prevention
prognozė

Būsimų rodiklių numatymas, remiantis žinomais statistikos duomenimis.

projection;
psichikos invalidas

Asmuo, norminamųjų aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliuoju dėl psichikos ligos ar silpnaprotystės.

mentally disabled person;
reabilitacija

1) Fizinių, protinių, profesinių arba socialinių sugebėjimų grąžinimas arba atgavimas po traumos ar ligos.

rehabilitation
reabilitacijos įstaiga

Įstaiga, kurioje padedama asmenims grįžti į normalų gyvenimą ir darbą po ligos ar traumos (pavyzdžiui, profilaktoriumas).

rehabilitation institution,
reabilitacijos programa

Veiksmų planas, kuriuo siekiama grąžinti asmenims galimybę normaliai gyventi bei dirbti.

rehabilitation programme
receptas

Raštiška vaistų paruošimo ar vartojimo instrukcija, kurią dažniausiai surašo gydytojas arba vaistininkas.

prescription
recepto kaina

Paciento mokama nustatyto dydžio vaistų kaina arba jos dalis perkant ambulatorinio gydymo vaistus pagal receptą.

prescription charge
reguliuojamoji sveikatos priežiūra

Įvairių gydymo formų, ypač sudėtingais ir brangiai kainuojančiais atvejais, derinimas, siekiant gerinti priežiūrą ir mažinti išlaidas.

managed care
reguliuojamos vaistų kainos

Valstybės nustatomos vaistų kainos arba neviršytinas jų dydis, siekiant apsaugoti vartotojus nuo gamintojų ar vaistininkų savavaliavimo rinkoje neigiamų padarinių.

regulated price of drugs
reikalavimas apsidrausti, draudimosi reikalavimas

Įpareigojimas būtinai apsidrausti, taikomas tam tikroms asmenų grupėms.

insurance obligation
repatriantas, -ė

Asmuo, sugrįžęs arba grąžintas į tėvynę.

repatriated person
rezervinis fondas

Atsargoje laikomas fondas, padedantis balansuoti socialinio draudimo institucijų lėšas.

compensation fund
ribotasis pareiškimo laikotarpis

Draudimo įstaigų nustatytas laiko tarpas, per kurį reikia kreiptis dėl draudimo išmokos skyrimo atsitikus draudžiamajam įvykiui.

time limit;
riboto laiko teisės

Teisės, kurios galioja tik nustatytą laiką (nuo – iki).

rights which are time barred
rizikingas asmuo

Asmuo, kurio tikimybė susirgti ar susižaloti yra didelė arba kurio gydymas gali būti brangus.

high-risk person
šalpos dydis

Mokamų socialinių pašalpų dydis.

social assistance rate
šalutinis darbas, antraeilis darbas

Ne pagrindinėje darbovietėje dirbamas darbas, padedantis papildyti pajamas.

secondary activity
samdomasis darbuotojas

Pagal darbo sutartį dirbantis ir atlygį už darbą gaunantis asmuo.

employee; wage-earner
samdomojo darbo laikotarpis

Laiko tarpas, kuris pagal įstatymus yra įskaitomas kaip darbo pagal darbo sutartį laikas.

period of employment
samdomojo darbo trukmė, tarnybos trukmė

Visas laikas (ištisinis ar sudėtinis), kurį asmuo dirbo pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu.

length of employment (service)
sanatorija

Įstaiga, kurioje gydomos tam tikros lėtinės ligos (pavyzdžiui, tuberkuliozė, reumatizmas ir pan.) ir padedama atgauti sveikatą.

sanatorium; spa
sankaitinės išmokos

Socialinio draudimo fondo įsipareigojimas mokėti išmokas asmeniui, kurį yra apdraudęs kitas socialinio draudimo fondas.

cross subsidy; support subsidy
santuokinė padėtis

Asmens buvimas vedusio (ištekėjusios), nevedusio (netekėjusios), išsiskyrusio (išsiskyrusios), našlio (našlės).

marital status
santuokos liudijimas

Dokumentas, kuriuo patvirtinamas vyro ir moters santuokos sudarymas.

marriage certificate
santykinė pensijos norma

Pensininko senatvės pensijos dydis, išreikštas nuošimčiais nuo gauto darbo užmokesčio dydžio nustatytu laikotarpiu (pavyzdžiui, per paskutinius vienerius arba dvejus metus prieš einant į pensiją).

replacement rate
savanoris benamis

Asmuo, atsisakęs būsto savo noru; socialinės apsaugos atžvilgiu šiai socialinei grupei taip pat reikalinga specifinė bendruomenės pagalba.

intentionally homeless
savanoris, -ė

Asmuo, kuris savo noru, niekieno neverčiamas imasi kokio nors darbo ar veiklos (pavyzdžiui, dirbantis be atlyginimo valstybinėje ar nevalstybinėje organizacijoje bendruomenės labui).

volunteer worker, charity worker
savanoriškas darbo santykių nutraukimas

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva.

voluntary resignation
savanoriškas įstojimas

Veiksmai, kuriuos atlikęs asmuo savo noru pasidaro organizacijos nariu.

voluntarily joining
savanoriškas papildomasis draudimas

Papildomojo draudimo sistema, kurią darbdavys pasirenka savo nuožiūra, arba draudimo rūšis, kuria darbuotojas gali draustis savo noru.

voluntary supplementary insurance
savanoriškasis draudimas

Draudimas, kuriuo draustis nėra privalu.

voluntary insurance
savanoriškosios įmokos

Įmokos, mokamos savo noru, be įsipareigojimo tai daryti.

voluntary contributions
savanoriškosios papildomos pensinio draudimo įmokos

Papildomos savo noru mokamos įmokos individualaus arba profesinio pensinio aprūpinimo sistemoms, norint padidinti pensiją, kuri bus mokama ateityje.

free-standing (additional) voluntary contributions
savarankiškas darbuotojas

Darbuotojas, nesusijęs su darbdaviu, dirbantis pats savo nuožiūra; įvairiose šalyse šiai asmenų grupei priskiriami skirtingų profesijų atstovai.

self-employed person
savarankiškas gyvenimas

Socialinio aprūpinimo sistemos atžvilgiu – nedarbingo asmens savo noru pasirinktas gyvenimas ne specialiose įstaigose.

independent living
savarankiško darbo laikotarpis

Laiko tarpas, kurį pagal įstatymus sudaro individualių įmonių savininkų ir jiems prilygintų kitų savarankiškai dirbančių asmenų darbo laikas.

period of self-employment
savarankiškumo netektis

Padėtis, kurioje būdamas asmuo nebegali gyventi savarankiškai be kitų asmenų priežiūros ir pagalbos.

loss of autonomy
savišalpos draudimas

Papildomojo aprūpinimo sistema, į kurią įeina darbuotojų savitarpio (savišalpos) draudimo fondas, kuriam savo noru gali priklausyti privalomai socialiniu draudimu apdraustas darbuotojas, norėdamas gauti papildomų pašalpų.

mutual insurance
savišalpos draudimo fondas

Privati, pelno nesiekianti organizacija (bendrija), kurią steigia nariai, norintys gauti išmokų įvairiais ekonominės bei socialinės rizikos atvejais; nariai moka į bendrąjį fondą, iš kurio gauna išmokas; tad draudikai, savišalpos draudimo fondo nariai, tuo pat metu yra apdraustieji ir fondo steigėjai bei savininkai.

mutual insurance fund;
savitarpio pagalba

Bendras asmenų, grupių ar organizacijų darbas, kurio tikslas padėti vieni kitiems ar siekti bendros naudos.

self-help
savitarpio parama

Veiklus įvairių asmenų arba socialinių grupių vieningumas (solidarumas) bei kitų rėmimas, padedantis spręsti individualias bei kolektyvines problemas.

mutual aid
savivalda

Socialinio draudimo tvarkymo principas, pagal kurį valdant draudimo fondą dalyvauja darbuoto­jų ir darbdavių atstovai (taip pat pensininkų atstovai pensinio draudimo sistemose).

self-administration; self-governing
šeima

Grupė kartu gyvenančių ir bendrai tvarkančių namų ūkį asmenų, susijusių santuokos bei giminystės ryšiais.

family
šeiminė padėtis

Asmens būklė kitų šeimos narių atžvilgiu (tėvas, motina, vaikas).

family status
šeimos galva

Žr. namų galva

šeimos gydytojas

Žr. bendrosios praktikos gydytojas

šeimos išmokos

Išmokos, skirtos vaikus auginančiai šeimai.

family benefits
šeimos išmokų aktai

Teisės aktai, kuriais tvarkomos šeimoms skiriamos išmokos.

family benefit legislation
šeimos maitintojas, -a

Asmuo, pragyvenantis iš savo pajamų ir išlaikantis šeimą.

breadwinner;
šeimos nario priežiūra

Nuolatinė priežiūra, kurią vieni kitiems (vaikams, invalidams arba pagyvenusiems asmenims) teikia šeimos nariai.

care of member of family
šeimos nario slaugos išmoka