Terminai anglų kalba

Angliškas terminas Lietuviškas terminas
abatement sumažinimas
absent parent atsiskyręs tėvas (atsiskyrusi motina)
abuse piktnaudžiavimas
acceptability of health care sveikatos priežiūros priimtinumas
acceptance for insurance sutikimas drausti
access prieinamumas
accessibility of health care sveikatos priežiūros prieinamumas
accident nelaimingas atsitikimas
accident insurance draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
accident report nelaimingo atsitikimo darbe aktas
accident while travelling (to or from work) nelaimingas atsitikimas kelyje
accountability atskaitingumas
accreditation leidimas
Act of God neišvengiamybė
active population darbo jėga,veiklieji gyventojai
acute illness ūminė liga
addiction priklausomybė
additional benefits papildomoji išmoka,priemoka
additional supplement pensijos priemoka
adequacy of health care sveikatos priežiūros tinkamumas
adjustment (of benefits, pensions) išmokų tikslinimas
administration costs administravimo išlaidos
administrative price of pharmaceuticals control valstybinis vaistų kainų reguliavimas
admission to hospital guldymas į ligoninę
adopted child įvaikis
adoption įvaikinimas
adult dependant suaugęs išlaikytinis
adult education suaugusiųjų švietimas
advance avansas
advisory board patariamoji institucija
advocacy atstovavimas
affluence perteklius
age cohort amžiaus grupė
age distribution pasiskirstymas pagal amžių
age group amžiaus grupė
age limits amžiaus ribos
age restriction amžiaus ribojimas
ageing of the population gyventojų senėjimas
ageism diskriminacija dėl amžiaus
aggregation of social insurance periods socialinio draudimo laikotarpių sudėtis
agricultural worker žemės ūkio samdinys, -ė
aid parama
aid and charity foundation labdaros ir paramos fondas
aid and charity provider labdaros teikėjas, -a
aid recipient paramos gavėjas, -a
aids and adaptations pagalbinės invalido priemonės
ailment liga
all-work test bendrojo darbingumo patikrinimas
allocation išteklių paskirstymas
allowance pašalpa
ambulance greitoji medicinos pagalba; greitosios pagalbos automobilis
ancillary staff pagalbinis personalas
annual holidays kasmetinės atostogos
annual income metinės pajamos
annual leave kasmetinės atostogos
annual paid holidays kasmetinės mokamos atostogos
annual paid leave kasmetinės mokamos atostogos
annuity metinė renta
apothecary vaistinė
appeal apeliacija
appliances medicinos įranga
applicant pareiškėjas, -a
application pareiškimas
application for benefit kreipimasis dėl išmokos skyrimo, išmokos prašymas
approved scheme pripažįstamoji sistema
arrears įsiskolinimas
artificial employment darbo vietų steigimas
assessment basis vertinimo pamatas, vertinimo bazė
assessment ceiling išmokos ribotumas
assessment of disability invalidumo pripažinimas
assessment of needs poreikių įvertinimas
assign perėmėjas, -a
assignee perėmėjas, -a
assignment of a benefit išmokos perleidimas
assistance parama
atypical work netipiškas darbas
audit auditas
availability for work pasirengimas darbui
average expenditure per person vidutinės išlaidos vienam gyventojui
average length of stay vidutinė gydymosi ligoninėje trukmė
average per capita expenditure vidutinės išlaidos vienam gyventojui
average wage vidutinis darbo užmokestis
award (of pension or benefit) pensijos skyrimas
bad risk didžiausioji rizika
basic benefit bazinė išmoka, pagrindinė išmoka
basic medical care būtinoji medicinos pagalba
basic needs pagrindiniai poreikiai
basic pension bazinė pensija, pamatinė pensija
basic pension minimum limit bazinės pensijos minimumas, pamatinės pensijos minimumas
basic pension scheme bazinių pensijų sistema, pamatinių pensijų sistema
basic wage bazinis darbo užmokestis, pamatinis darbo užmokestis
bed capacity lovų skaičius
bed-day lovadienis
benefit išmoka; paslaugų paveikumas
benefit application kreipimasis dėl išmokos skyrimo, išmokos prašymas
benefit ceiling didžiausioji išmoka
benefit in cash piniginė išmoka
benefit in kind natūrinė išmoka
benefit not subject to contributions nedraudžiamosios išmokos
benefit subject to contributions draudžiamosios išmokos
Beveridge model Beveridžo modelis
bilateral agreement dvišaliai susitarimai
bilateral social security convention dvišalė socialinės apsaugos sutartis
birth certificate gimimo liudijimas
birth grant vienkartinė kūdikio pašalpa
birth rate bendrasis gimstamumo koeficientas
Bismarck model Bismarko modelis
black employment market juodoji darbo rinka
black market juodoji rinka
boarding-house senelių ir invalidų namai, senelių ir invalidų prieglauda
breadwinner šeimos maitintojas, -a
budget deficit biudžeto deficitas
building subsidy būsto subsidija
business creation loan verslo pradžios paskola
buying power perkamoji galia
calculation of contributions įmokų skaičiavimas
calculation of pension pensijos skaičiavimas
cancellation of benefits išmokų nutraukimas
capable for work darbingas asmuo
capacity for work darbingumas
capitation mokėjimas už asmenį
care in the community bendruomenės globa
care of member of family šeimos nario priežiūra
care supplement invalidumo pensijos priedas, slaugos priedas
career with gaps pertrauktasis darbo stažas,pertrauktasis darbo laikotarpis
carer lankomosios priežiūros darbuotojas, -a
carer's allowance invalido slaugos pašalpa
casual worker atsitiktinis darbuotojas
ceiling aukščiausioji riba
ceiling on pension didžiausioji pensija
central administration of social security centralizuotas socialinės apsaugos sistemos administravimas
centre for the disabled invalidų namai
certificate of invalidity invalido pažymėjimas
cessation of membership narystės nutrūkimas
cessation of participation dalyvavimo nutraukimas
charity labdara
charity recipient labdaros gavėjas, -a
charity worker savanoris, -ė
chemist shop vaistinė
child vaikas
child allowance for child in care vaiko globos pašalpa
child care allowance vaiko priežiūros pašalpa
child care leave vaiko priežiūros atostogos
child desertion vaiko atsisakymas
child in care globotinis, -ė
child in custody globotinis, -ė
child in need globotinas vaikas
child protection vaiko apsauga
children's rights vaikų teisės
chronic illness lėtinė liga
chronic unemployment ilgalaikis nedarbas
civil servant valstybės tarnautojas, -a
civil servants' pension valstybės tarnautojo pensija
claim pareiškimas
claimant ieškovas , -ė
clandestine employment market juodoji darbo rinka
classification of illnesses ligų klasifikacija
clinic klinika
cohabitation gyvenimas nesusituokus, faktinė santuoka
coincidence of pensions pensijų pluoštas
collection agency įmokų rinkėjas, -a
collective agreement kolektyvinė sutartis
collective bargaining derybos dėl kolektyvinės sutarties
collective industrial injury grupinis nelaimingas atsitikimas darbe
combatant's (military serviceman) child allowance pašalpa karių vaikams
commencement of liability išmokų pradžia
community bendruomenė
community care bendruomenės globa
community for the disabled invalidų gyvenvietė
Community regulations Europos Bendrijos nuostatai
commuting accident nelaimingas atsitikimas kelyje
company pension scheme profesinė pensinio aprūpinimo sistema
company provided health care medicininis įmonės aptarnavimas
compensation for an occupational injury darbo nukentėjėlio kompensacija
compensation for child care daugiavaikės motinos šalpos pensija
compensation for damage žalos atlyginimas
compensation fund rezervinis fondas
compensation in respect of fatal accident išmoka dėl žūties darbe
compensations for hazardous work pavojingo darbo priemoka
competent authority įgaliotoji valdžios įstaiga
competent body įgaliotoji tarnyba
competent institution įgaliotoji įstaiga
competent state įgaliojančioji valstybė,kompetentingoji valstybė
complementary (supplementary) protection papildomoji apsauga
complementary insurance papildomasis draudimas
compulsorily insured privalomai draudžiamas asmuo
compulsory contributions privalomosios įmokos
compulsory education privalomasis mokslas
compulsory insurance privalomasis draudimas
compulsory supplementary protection privaloma papildomoji apsauga
compulsory supplementary scheme privalomas papildomasis draudimas
concurrent assistance papildomoji parama
condition for entitlement būtinoji teisės sąlyga
conditions for participation dalyvavimo sąlygos
confidentiality konfidencialumas,neviešumas
confiscation of benefits išmokų nusavinimas
congenital deformity apsigimimas
constant attendance allowance invalidumo pensijos priedas, slaugos priedas
consultation of file susipažinimas su byla
contingency draudžiamasis įvykis
contingency fund specialusis fondas
contingent annuity paliktinė renta
contingent beneficiary išmokų paveldėtojas, -a
contracting out įmokų perleidimas
contribute (to) įmokų mokėjimas
contribution assessment ceiling įmokinių pajamų ribojimas
contribution basis įmokų pamatas
contribution condition įmokų sąlyga
contribution period įmokų laikotarpis
contribution record įmokų registravimas, įmokų surašymas
contribution refund įmokų grąžinimas
contributions įmokos
contributions collection įmokų surinkimas
contributions due mokėtinosios įmokos
contributor įmokų mokėtojas, -a
contributory scheme įmokinė sistema
convalescence home reabilitacijos įstaiga
Convention on the Status of Refugees Konvencija dėl pabėgėlių statuso
Convention on the Status of Stateless Persons Konvencija dėl pilietybės neturinčių asmenų statuso
conventional social security provisions sutartinės nuostatos
conventional system sutartinis finansavimas
copayment vartotojo mokama dalis
cost containment išlaidų mažinimas
cost effective išlaidų rezultatyvumas
cost of living pragyvenimo išlaidos
cost sharing išlaidų dalijimasis
Council of Europe Social Charter (CESC) Socialinė Europos chartija
country of employment įdarbinusioji valstybė
country of residence gyvenamoji valstybė
country of temporary posting laikinojo darbo valstybė
court decision teismo sprendimas
coverage socialinė aprėptis
covered expenses kompensuoja-mosios išlaidos
creche ikimokyklinė vaikų įstaiga
credit union kredito bendrija, kredito unija
cross subsidy sankaitinės išmokos
currency of payment mokamoji valiuta
cycle of deprivation skurdo cikliškumas
cyclical unemployment ciklinis nedarbas
daily allowance dienos pašalpa
daily charge lovadienio mokestis
daily charge set by convention sutartinė lovadienio kaina
daily hospital charge lovadienio kaina
damage žala
data protection duomenų apsauga
date of death mirties data
day care facilities dieninės globos įstaigos
day cases vienadienis guldymas į ligoninę
day hospital dieninis stacionaras
death mirtis
deceased (dead) person mirusysis, -ioji
decrease (of benefits) išmokų mažinimas
deductible dalinis nuostolių atlyginimas
deduction from earnings order tiesioginis alimentų išskaitymas
deduction of contribution (from earnings or salary) įmokų atskaitymas
deferred pension atidėtoji pensija
deferred retirement ėjimo į pensiją atidėjimas
degree of permanent incapacity nuolatinio nedarbingumo laipsnis
dental care stomatologinė priežiūra
dental charges stomatologo įkainiai
dentist stomatologas, -ė
dependant išlaikytinis, -ė
dependence priklausomybė
dependent child išlaikomas vaikas
dependent partner išlaikomas sutuoktinis
deprivation sunki padėtis
deprived child neprižiūrimas vaikas
derived entitlement for benefit išvestinė teisė į išmoką
destitution bepinigė
direct entitlement for benefit tiesioginė teisė į išmoką
direct pay alga
disability invalidumas, negalia
disability benefit invalidumo išmoka, nedarbingumo išmokos
disability insurance invalidumo draudimas
disabled child neįgalus vaikas
disabled person invalidas
disabled workers induction darbinė invalidų integracija
discharge atleidimas iš darbo; išrašymas; atleidimas
discrimination diskriminacija
discriminatory practice diskriminavimas
disease liga
dismissal atleidimas iš darbo
dispensing chemist vaistinė
disposable income disponuojamosios pajamos, turimosios pajamos
dispute ginčas
dispute procedure ginčo sprendimas
divorce ištuoka
doctor gydytojas, -a
doctor's certificate nedarbingumo pažymėjimas
doctor's report medicininė išvada
doctor's surgery gydytojo kabinetas
doctor’s office gydytojo kabinetas
document dokumentas
documentary evidence patvirtinamasis dokumentas
drug vaistas
due data išmokėjimo diena
duration of residence requirement gyvenimo valstybėje trukmės reikalavimas
early pension paankstintoji pensija
early retirement paankstintas ėjimas į pensiją
early retirement factor paankstintosios pensijos koeficientas
early retirement measures paankstinto ėjimo į pensiją skatinimas
early retirement pension scheme paankstinto ėjimo į pensiją sistema
earning capacity galimos darbo pajamos
earnings (work income) uždarbis
earnings base įskaitomosios pajamos
earnings record uždarbio suvestinė
earnings-related benefit išmoka pagal uždarbį
economically weak ekonominis silpnumas
educational period studijų laikotarpis
effective date įsigaliojimo data
elderly dependant pagyvenęs išlaikytinis
elderly person pagyvenęs žmogus
eligibility criteria teisės įgijimo sąlygos
eligibility date teisės įgijimo data
eligibility requirement būtinoji teisės sąlyga
elimination period nemokamas laikas
emergency greitoji medicinos pagalba
employed pensioner dirbantis pensininkas
employee darbuotojas, -a; samdomasis darbuotojas
employee contribution darbuotojo įmokos
employee seconded abroad į užsienį komandiruotas darbuotojas
employer darbdavys, -ė
employer contribution darbdavio įmokos
employment užimtumas
employment contract darbo sutartis
employment creation darbo vietų steigimas
employment promotion užimtumo skatinimas
employment-related costs socialinės darbdavio išlaidos
endowment life insurance terminuotas gyvybės draudimas
enhancement pensijos priemoka
entitlement teisės suteikimas
epidemic epidemija
equal opportunities lygybės principas
equal representation vienodas atstovavimas
equality between men and women lyčių lygybė
equality of treatment vienoda traktuotė
essential medical care būtinoji medicinos pagalba
European Convention on Human Rights Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
European Convention on Social and Medical Assistance Europos socialinės ir medicinos pagalbos konvencija
European Interim Agreements on Social Security Laikinoji Europos socialinės apsaugos sutartis
European research on poverty and social security (Europass) Europos skurdo ir socialinės apsaugos tyrimai
evidence of entitlement teisės įrodymas
examining doctor medicinos ekspertas
exclusive benefit išskirtinė išmoka
exemption (from) atleidimas nuo mokėjimo
exercising a right teisės įgyvendinimas
exhaustion of entitlement to benefits teisės į išmoką pasibaigimas
expenditure išlaidos
expenses išlaidos
export of benefits išmokų išvežimas
extension of rights teisių plėtimas
family šeima
family allowance pašalpa daugiavaikei šeimai
family assistance finansinė parama nepajamingoms šeimoms
family benefit legislation šeimos išmokų aktai
family benefits šeimos išmokos
family doctor bendrosios praktikos gydytojas, šeimos gydytojas
family planning šeimos planavimas
family status šeiminė padėtis
family support parama neįgalaus vaiko šeimai; vidinė šeimos parama
family unit bendra šeima
farm ūkis
farmer ūkininkas, -ė
fatal accident (injury) mirtinis įvykis
fee honoraras
fight against poverty skurdo užkardymas
fight against unemployment nedarbo mažinimas
final assessment galutinis vertinimas
final provision galutinė nuostata
financial assistance finansinė parama
financial incentives finansinės paskatos
financial provision order piniginio išlaikymo nutartis
financial risk finansinė rizika
first aid pirmoji medicinos pagalba
fitness for work tikimas darbui
fixed annuity tvirtoji metinė renta
fixed charge nustatytieji įkainiai
fixed contribution rate nustatytasis įmokų tarifas
fixed price nustatytieji įkainiai
flat rate nustatytoji suma
flat-rate benefit tvirtoji išmoka
flat-rate contribution tvirtoji įmoka
flat-rate payment tvirtasis mokėjimas
flexible premium lankstusis gyvybės draudimas
flexible retirement pasirinktinis ėjimas į pensiją
flexible retirement age pasirinktinio ėjimo į pensiją amžius
for life iki gyvos galvos
force majeure neišvengiamybė
foreign worker darbuotojas užsienietis
foreigner užsienietis, -ė, užsienio valstybės pilietis, -ė
forfeiture of right to benefit teisės į išmoką atėmimas
foster family šeimyna
foster-child įvaikis
franchise vartotojo mokama dalis
fraud sukčiavimas
free access paslaugų laisvumas
free choice of doctor gydytojo rinkimasis
free health care nemokama sveikatos priežiūra
free meals nemokamas maitinimas
free-market pricing laisvoji kainodara
free-standing (additional) voluntary contributions savanoriškosios papildomos pensinio draudimo įmokos
freedom from want poreikių patenkinimo principas
freedom of movement kilnojimosi laisvė
freelance worker neetatinis darbuotojas, laisvasis darbuotojas
frictional unemployment trumpalaikis nedarbas
fringe benefits papildomasis skatinimas
frontier worker pasieninis darbuotojas
full employment visiškas užimtumas
full orphan našlaitis, -ė
full-time employment etato darbas
funded pension scheme pensijų fondų sistema
funeral benefit laidojimo išmoka
funeral expenses allowance laidojimo pašalpa
funeral expenses pay laidojimo išlaidų atlyginimas
general practitioner (GP) bendrosios praktikos gydytojas, šeimos gydytojas
general social services bendrosios socialinės paslaugos
general taxation bendrasis apmokestinimas
generation contract kartų santarvė
gerontology gerontologija
golden handshake išeitinė premija
good risks maža rizika
grant subsidija
granting of a benefit išmokos skyrimas
gross benefit bendrasis išmokos dydis, nominalusis išmokos dydis
group annuity contract grupinės metinės rentos sutartis
guaranteed income garantuojamosios pajamos
guaranteed minimum income socialinė pašalpa
guardian globėjas, -a
guardian's allowance vaiko globos pašalpa
habitual residence nuolatinis gyvenimas
half orphan našlaitis, -ė
handicap invalidumas
handicapped neįgalusis, -ioji
hazardous work pavojingas darbas
head of household namų galva; šeimos galva
health sveikata
health and safety inspector darbų saugos inspektorius, -ė
health and safety legislation darbų saugos ir sveikatos apsaugos teisės aktai
health authorities sveikatos priežiūros valdymo institucijos
health care sveikatos priežiūra
health care benefits sveikatos priežiūros išmokos
health care expenditure sveikatos priežiūros išlaidos
health care financing sveikatos priežiūros finansavimas
health care institution sveikatos priežiūros įstaiga
health care profession sveikatos priežiūros profesija
health care system sveikatos priežiūros sistema
health centre sveikatos priežiūros centras
health education sveikos gyvensenos mokymas
health insurance sveikatos draudimas
health insurance contributions sveikatos draudimo įmokos
health promotion sveikatinamoji veikla
health protection sveikatos apsauga
health record ligos istorija
health status sveikatos būklė
health visitor sveikos gyvensenos ugdytojas, -a
high-risk person rizikingas asmuo
holder of a direct entitlement tiesioginės teisės turėtojas, -a
holder of an entitlement teisės turėtojas, -a
holiday grant atostogų išmoka
holiday pay atostogpinigiai
home aid buitinis neįgaliųjų aptarnavimas
home country gimtoji šalis
home help services buitinis neįgaliųjų aptarnavimas
home nursing namų slauga
home visiting lankymasis namuose
homeless person benamis, -ė
homemaker lankomosios priežiūros darbuotojas, -a
homeworker namudininkas, -ė
hospice paskutinės pagalbos įstaiga
hospital ligoninė
hospital care gydymas ligoninėje
hospital treatment gydymas ligoninėje
hospitalisation stacionarinis gydymas
host country laikinojo darbo valstybė
household namų ūkis; šeimos ūkis
household assistant lankomosios priežiūros darbuotojas, -a
housing allowance parama būstui išlaikyti
housing and reallocation pay persikėlimo išmoka
housing assistance parama būstui išlaikyti
housing compensation būsto išlaidų kompensacija
housing subsidy būsto subsidija
human dignity žmogaus orumas
illegal work neteisėtas darbas
illegitimate birth nesantuokinis vaikas
illegitimate child nesantuokinis vaikas
illness liga
impairment negalia
in-house care stacionarinė globa
in-patient stacionaro ligonis
inactive population neveiklieji gyventojai
incapacity for work nedarbingumas
incapacity for work test nedarbingumo ekspertizė
incentive for personal saving asmeninių santaupų skatinimas
income pajamos
income (earnings) coefficient asmens pajamų koeficientas
income (earnings) index asmens pajamų koeficientas
income differential reduction pajamų atotrūkio mažinimas
income distribution pajamų pasiskirstymas
income redistribution pajamų perskirstymas
income replacement nuostolių atlyginimas
income replacement rate nuostolių atlyginimo laipsnis
income tax pajamų mokestis
income tax year pajamų mokesčio metai
income-related contribution pajaminės įmokos
income-testing pajamų tikrinimas
increased premium padidintoji įmoka
indemnity žalos atlyginimas
independent living savarankiškas gyvenimas
indexation indeksavimas
indexation basis indeksavimo pamatas
individual health care asmens sveikatos priežiūra
individual insured income draudžiamosios asmens pajamos
individual risk individuali rizika
infant mortality kūdikių mirtingumas
infectious disease užkrečiamoji liga, infekcinė liga
information and consultation free of charge nemokama konsultacija
injury nelaimingas atsitikimas
insolvency nemokumas
institutional care stacionarinė priežiūra
insurable risk draudžiamoji rizika
insurance certificate draudimo sertifikatas
insurance for occupational injuries and diseases draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
insurance obligation reikalavimas apsidrausti, draudimosi reikalavimas
insurance period draudimo laikotarpis
insurance policy draudimo liudijimas,polisas
insurance scheme draudimo sistema
insurance-based scheme draudimo sistema
insured apdraustasis, -oji
insured income įmokinės pajamos
insured under a continuation option tęstinai apsidraudęs asmuo
insurer draudikas
insurer's liability limit draudos riba, draudimo įsipareigojimų riba
insury draudimo pažymėjimas
integration integracija
integration of disabled invalidų integracija
intentionally homeless savanoris benamis
interest group activity grupės interesų reiškimas
interested party suinteresuotoji šalis
intermittent employment netipiškas darbas
international social security agreements tarptautinės socialinės apsaugos sutartys
International Social Security Association (ISSA) Tarptautinė socialinės apsaugos asociacija
invalidity darbingumo netekimas; nedarbingumas
invalidity benefit nedarbingumo išmokos
invalidity category invalidumo grupė
invalidity insurance invalidumo draudimas
invalidity test nedarbingumo ekspertizė
itinerant worker darbuotojas migrantas, darbuotojas persikėlėlis
job creation darbo vietų steigimas
job safety analysis darbų saugos tyrimai
job subsidy darbo vietų subsidija
jobseeker darbo ieškotojas, -a
joining įstojimas
joint management bendrasis valdymas
judicial decision teismo sprendimas
kindergarten ikimokyklinė vaikų įstaiga
labour cost darbo išlaidos
labour exchange darbo birža
labour force darbo jėga,veiklieji gyventojai
labour force participation darbo jėgos užimtumas
labour inspector darbo inspektorius, -ė
labour market darbo rinka
labour market policies darbo rinkos politika
large family daugiavaikė šeima
lawsuit ieškinys
leave for mothers with small children vaiko priežiūros atostogos
leave for nursing mothers kūdikio maitinimo pertraukos
leaving indemnity in the case of dismissal išeitinė pašalpa
legal age of retirement įstatymiškasis pensinis amžius
legal decision teismo sprendimas
legal dispute bylinėjimasis
legal entity juridinis asmuo
legal framework pagrindinės nuostatos
legal representative teisinis atstovas
legal scheme įstatyminė sistema
legislation teisės aktai
length of employment (service) samdomojo darbo trukmė, tarnybos trukmė
length of stay (in hospital) gydymosi ligoninėje trukmė
level of income pajamų lygis
level of protection apsaugos lygis
level of social protection socialinės apsaugos mastas
liability to provide a benefit išmokėjimo įsipareigojimas
life annuity metinė renta iki gyvos galvos
life assurance gyvybės draudimas
life insurance gyvybės draudimas
lifetime pension pensija iki gyvos galvos
limit of supplementary income papildomųjų pajamų ribojimas
limit on means lėšų normos
limitation of rights teisių ribojimas
limited payment life insurance laikinųjų įmokų gyvybės draudimas
list of drugs vaistų sąrašas
list of illnesses ligų sąrašas
litigation bylinėjimasis
lone parent vieniša motina (vienišas tėvas)
long-term benefit ilgalaikė išmoka
long-term care ilgalaikė globa; ilgalaikė priežiūra
long-term care insurance slaugos draudimas
long-term unemployed (person) ilgalaikis bedarbis
long-term unemployment ilgalaikis nedarbas
loss of autonomy savarankiškumo netektis
loss of benefit išmokos netekimas
loss of entitlement teisės į išmoką netekimas
loss of parental authority tėvų teisių atėmimas
loss of rights teisės netekimas
low-paid employment mažai mokamas darbas
lowering of retirement age pensinio amžiaus mažinimas
lump sum benefit vienkartinė išmoka
lump sum payment vienkartinis mokėjimas
maintenance išlaikymas
maintenance of the right (to benefits) teisės išlikimas
maintenance order piniginio išlaikymo nutartis
malady liga
malformation apsigimimas
malingering apsimetimas,simuliavimas
malpractice insurance profesinių klaidų draudimas
managed care reguliuojamoji sveikatos priežiūra
mandatory insurance privalomasis draudimas
marginalisation buvimas šalia visuomenės
marital status santuokinė padėtis
marriage certificate santuokos liudijimas
married couple sutuoktiniai
maternity motinystė
maternity allowance nėštumo pašalpa
maternity benefits motinystės išmokos (tėvystės išmokos)
maternity insurance motinystės draudimas
maternity leave nėštumo ir gimdymo atostogos
maternity protection motinystės apsauga
maximum drug price didžiausioji vaisto kaina
maximum old-age pension didžiausioji senatvės pensija
meals on wheels maisto pristatymas
means lėšos
means of financing finansavimo metodai
means-tested benefit pašalpa po materialinės padėties patikrinimo
means-testing lėšų tikrinimas
mechanism for financial compensation finansinė pusiausvyra
medical assessment medicinos įvertinimas
medical audit medicinos auditas
medical auxiliary jaunesnysis medicinos personalas
medical benefits sveikatos priežiūros išmokos
medical care sveikatos priežiūra
medical centre sveikatos priežiūros centras
medical certificate nedarbingumo pažymėjimas
medical examination sveikatos tikrinimas,medicininė apžiūra
medical examiner medicinos ekspertas
medical insurance sveikatos draudimas
medical post medicinos punktas
medical record ligos istorija
medical report medicininė išvada
medical station medicinos punktas
medical test medicininis tyrimas
medical treatment gydymas
medical underwriting decision medicinos eksperto sprendimas
medicine vaistas
member of the family šeimos narys
member of the household namų ūkio narys
member state valstybė narė
mentally disabled person psichikos invalidas
mentally handicapped person psichikos invalidas
method of payment išmokėjimo būdas
midwife akušeris, -ė
migrant migrantas, -ė, persikėlėlis, -ė
migrant worker darbuotojas migrantas, darbuotojas persikėlėlis
minimum benefit mažiausioji išmoka
minimum income minimaliosios neremiamos pajamos, mažiausiosios neremiamos pajamos
minimum insurance period būtinasis draudimo laikotarpis
minimum level of life minimalusis gyvenimo lygis
minimum level of living minimalusis gyvenimo lygis
minimum level of protection minimaliosios socialinės garantijos, mažiausiosios socialinės garantijos
minimum pension minimalioji pensija, mažiausioji pamatinė pensija
minimum period of contribution būtinasis įmokų laikotarpis
minimum social allowance minimalioji socialinė pašalpa,mažiausioji socialinė pašalpa
minimum wage minimalusis darbo užmokestis, mažiausiasis darbo užmokestis
minor risks maža rizika
monthly benefit mėnesinė išmoka
moral hazard išmokos pagunda
moral risk išmokos pagunda
morbidity sergamumas
morbidity table sergamumo lentelė
mortality mirtingumas
mortality rate bendrasis mirtingumo koeficientas
mortality table mirtingumo lentelė
multilateral convention daugiašalė sutartis
multilateral social security convention daugiašalė socialinės apsaugos sutartis
mutual aid savitarpio parama
mutual benefit society savišalpos draudimo fondas
mutual insurance savišalpos draudimas
mutual insurance fund savišalpos draudimo fondas
national pilietis, -ė
natural entity fizinis asmuo
natural person fizinis asmuo
needs poreikiai
negative income tax pajamų mokesčio sklaida
net benefit grynoji išmoka
net pension grynoji pensija
non-contributory pension scheme neįmokinis pensinis aprūpinimas
non-contributory period įskaitomasis neįmokinis laikotarpis
non-contributory scheme neįmokinė sistema
non-government organisation visuomeninė organizacija
non-profit (making) organisation ne pelno organizacija
non-retroactive legislation neatgalinis įstatymas
non-taxable (tax exempt) benefit neapmokestinamoji išmoka
non-transferability of pensions pensijos nepaveldimumas
non-wage labour costs neužmokestinės darbo išlaidos
nurse slaugytoja, gailestingoji seselė
nursery ikimokyklinė vaikų įstaiga
nursing slauga
nursing home slaugos namai
nursing hospital palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
obligation to cooperate bendradarbiavimo reikalavimas
obligatory insurance privalomasis draudimas
obligatory medical examination of workers privalomasis darbuotojų sveikatos tikrinimas
occupational (industrial) accident nelaimingas atsitikimas darbe
occupational (industrial) accident (injury) contribution draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe (darbdavių) įmoka
occupational (industrial) accident (injury) indemnity žalos atlyginimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos
occupational accident death pay pašalpa mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe atveju
occupational disease profesinė liga
occupational hazard profesinė rizika
occupational pension profesinė pensija
occupational pension scheme profesinė pensinio aprūpinimo sistema
occupational risk, profesinė rizika
occupational safety darbų sauga
occupational safety and health darbų ir sveikatos sauga
old age senatvė
old age pensioner senatvės pensininkas, -ė
old people's home senelių globos namai
old person pagyvenęs žmogus
old-age pension senatvės pensija
old-age pension scheme pensinio senatvės aprūpinimo sistema
on the fringe of society buvimas šalia visuomenės
one-off-payment vienkartinis mokėjimas
one-parent family nepilna šeima
ongoing vocational training profesinis tobulinimasis
open enrolment laisvas dalyvavimas
opting out įmokų perleidimas
optional complementary (supplementary) insurance neprivalomas papildomasis draudimas
optional insurance continuation option tęstinis neprivalomasis draudimas
orphan našlaitis, -ė
orphan students' allowance našlaičio stipendija
orphan's grant for housing našlaičio įsikūrimo pašalpa
orphan's pension našlaičio pensija
orphanage vaikų namai
out of time ribotasis pareiškimo laikotarpis
out-patient ambulatorinis pacientas
out-patient facility ambulatorinės priežiūros įstaiga
out-patient health care ambulatorinė sveikatos priežiūra
overcharging neteisėtas įkainio padidinimas
overlapping benefits sutaptinės išmokos
overpayment of benefit išmokos permoka
paid leave mokamos atostogos
paid parental leave mokamos vaiko priežiūros atostogos
paid work mokamas darbas
paramedical profession gretutinė mediko specialybė
parent with care vaiką auginanti motina (vaiką auginantis tėvas)
parental leave vaiko priežiūros atostogos
part-time work dalinis darbas
part-time worker dalinis darbuotojas
partial pension laipsniškoji pensija
partial retirement laipsniškas ėjimas į pensiją
partially unemployed person dalinis bedarbis
participation dalyvavimas
pathology liga
patient pacientas, -ė
patient fund sveikatos draudimo fondas, ligonių kasa
patient's representative paciento atstovas
patient's right paciento teisės
patterns of delivery of services paslaugų teikimo būdai
pay-as-you-go pension scheme einamoji pensinio draudimo sistema
pay-as-you-go system einamųjų įplaukų sistema
payment in advance išankstinė išmoka
payment in arrears sueitinė išmoka
payment of back contributions atgalinis įmokų mokėjimas
payment on a per capita basis mokėjimas už asmenį
payment period išmokėjimo laikotarpis
payment system išmokėjimo būdas
payroll uždarbio suvestinė
peer group kolegų grupė
pension pensija, senatvės pensija
pension age įprastinis pensinis amžius
pension for life pensija iki gyvos galvos
pension insurance pensinis draudimas
pension splitting pensijos dalijimas
pension type factor pensijos koeficientas
pensionable age įprastinis pensinis amžius
pensioner pensininkas, -ė
period of employment samdomojo darbo laikotarpis
period of entitlement teisės į išmoką laikotarpis
period of indemnification kompensacijos mokėjimo laikotarpis
period of insurance draudimo laikotarpis
period of liability išmokų laikotarpis
period of pension insurance faktinis pensinio draudimo laikotarpis
period of professional activity profesinės veiklos laikotarpis
period of residence gyvenimo valstybėje laikas
period of self-employment savarankiško darbo laikotarpis
period taken into account prilyginamasis laikotarpis
periodic benefit periodinė išmoka
periodic payment periodinis mokėjimas
permission for assurance draudimo leidimas
person seeking work darbo ieškotojas, -a
personal allowance asmeninė pašalpa
personal health care asmens sveikatos priežiūra
personal pension scheme individuali pensijų sistema
persons covered by the state apdraustasis valstybės lėšomis
pharmaceutical vaistas
pharmacy vaistinė
phased pension laipsniškoji pensija
phased retirement laipsniškas ėjimas į pensiją
physically disabled person fiziškai neįgalus asmuo
physically handicapped person fiziškai neįgalus asmuo
physician gydytojas, -a
place of residence gyvenamoji vieta
policy of insurance draudimo liudijimas, polisas
policyholder draudimo liudijimo savininkas, poliso savininkas
population census gyventojų surašymas
population composition demografinė sudėtis
population distribution demografinė sudėtis
population forecast demografinė prognozė
population not in the labour force neveiklieji gyventojai
population pyramid gyventojų piramidė
population structure demografinė sudėtis
positive discrimination pozityvioji diskriminacija
posting abroad užsienio komandiruotė
poverty skurdas
poverty gap skurdo nuokrypis
poverty indicators skurdo rodikliai
poverty level skurdo lygis
poverty line skurdo riba
poverty trap skurdo spąstai
pre-existing condition išankstinė padėtis
pre-retirement benefit priešpensinė pašalpa
precarious work netipiškas darbas
premium privačiojo draudimo įmoka
premiums įmokos
prenatal examination medicininė nėščiosios apžiūra
prescription receptas
prescription charge recepto kaina
preservation of rights teisės išlikimas
pressure group lobistų grupė
prevention prevencija, profilaktika
price list kainoraštis
primary care pirminė sveikatos priežiūra
principle of equivalence tolygumo principas
principle of territoriality of benefits sėslumo reikalavimas
prior authorisation išankstinis sutikimas
private bed mokama lova
private health care expenditure asmeninės sveikatos priežiūros išlaidos
private hospital bed mokama lova
private insurance privatusis draudimas
private insurance companies privatusis draudikas
private insurance scheme privačioji draudimo sistema
probationary period tikrinimo laikotarpis
procedure for enforcing payment skolų išieškojimas
professional disease profesinė liga
projection;forecast prognozė
proof of actual expenditure išlaidų pagrindimas
prospective payment system planinė mokėjimo sistema
protected employment užimtumo garantijos
protection of the rights of migrant workers migrantų teisių apsauga,persikėlėlių teisių apsauga
provident fund atsargos fondas
provider teikėjas, -a
provider induced demand teikėjų sukelta paklausa
provision tiekimas
provision of care at home socialinės namų paslaugos
public assistance visuomeninė parama
public assistance socialinė valstybės parama
public health visuomenės sveikatinimas
public health care visuomenės sveikatos priežiūra
public health monitoring visuomenės sveikatos stebėjimas
public health promotion visuomenės sveikatos ugdymas
public hygiene visuomenės higiena
public organisation viešoji įstaiga
public private mix visuomeninio ir privačiojo sektorių sąveika
public sector employee valstybės tarnautojas, -a
public services visuomeninės paslaugos
public social assistance visuomeninė parama
public social protection valstybinė socialinė apsauga
public social protection system visuomeninė socialinė apsauga
public work payment's supplement viešųjų darbų priemoka
public works viešieji darbai
purchasing power perkamoji galia
qualification (qualifying) period būtinasis draudimo laikotarpis
qualifying condition būtinoji teisės sąlyga
qualifying year įskaitomieji metai
quality assessment kokybės įvertinimas
quality assurance kokybės laidavimas
quality of care paslaugų kokybė
queuing eilės nustatymas
quota for employment of disabled invalidų įdarbinimo užduotis
raising of the age limit for old-age pensions pensinio amžiaus didinimas
rate adjustment tarifo paskirsta, tarifo diferenciacija
rate of benefits išmokų dydis
rate of occupational accident (injury) contribution draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokų tarifas
rate of reimbursement kompensavimo koeficientas
rate set by insurers draudiko įkainiai
rates of fees honoraro normos
rationing paslaugų normavimas
receipt of benefits išmokų gavimas
reckonable earnings įskaitomasis uždarbis
reckonable service;pensionable service skaičiuojamasis pensinio draudimo laikotarpis
reckonable year įskaitomieji metai
recovery of expenses išlaidų padengimas
recovery of the right to benefits teisės į pašalpą grąžinimas
recovery of undue benefits išmokų atgavimas
redistribution perskirstymo principas
reduced pension dalinė pensija
reduction išmokų mažinimas
reduction in contributions įmokų mažinimas
redundancy atleidimas iš darbo
reference drug price bazinė vaistų kaina, pamatinė vaistų kaina
referral siuntimas
refugee pabėgėlis, -ė
refusal of an insurance application atsisakymas drausti, draudimo atsakymas
register of patients pacientų registras
registration of a birth gimimo registravimas
regulated price of drugs reguliuojamos vaistų kainos
rehabilitation reabilitacija
rehabilitation institution reabilitacijos įstaiga
rehabilitation programme reabilitacijos programa
reimbursed expenses kompensuoja-mosios išlaidos
reimbursement (of expenses) gydymo išlaidų apmokėjimas
reimbursement of contributions įmokų grąžinimas
reimbursement of pharmaceutical expenses išlaidų vaistams dengimas
remarriage pakartotinė santuoka
remuneration subject to contributions įmokinis atlyginimas
rent nuomos mokestis
repatriated person repatriantas, -ė
repeal atšaukimas
replacement benefit prarastų pajamų atlyginimas
replacement income kompensuojamo-sios pajamos
replacement rate santykinė pensijos norma
rescission sutarties nutraukimas
residence abroad gyvenimas užsienyje
residency condition gyvenamosios vietos sąlyga
resident gyventojas, -a
residential care stacionarinė globa
residential care home pensionatas
residential nursery kūdikių namai
residual work capacity darbingumo likutis
retained benefit atidėtoji išmoka
retired civil servant valstybės tarnautojas pensininkas
retired person senatvės pensininkas, -ė
retiree senatvės pensininkas, -ė
retirement ėjimas į pensiją
retirement age pensinis amžius
retirement counselling priešpensinės konsultacijos
retirement pension senatvės pensija
retirement provision pensinio aprūpinimo nuostatos
retraining programme profesinis bedarbių mokymas
revaluation išmokų mažinimas
revaluation increase perskaičiuojamasis padidėjimas
revaluation of pension pensijos perskaičiavimas
review of benefits išmokų peržiūrėjimas
right of subrogation teisės perėmimas
rights of migrant workers darbuotojų migrantų teisės, darbuotojų persikėlėlių teisės
rights which are time barred riboto laiko teisės
risk draudimo rizika
risk of an occupational disease profesinės ligos rizika
risk of becoming unemployed nedarbo rizika
risk of disability darbingumo netekimo rizika
risk of illness (sickness) ligos rizika
risk of occupational injury nelaimingo atsitikimo darbe rizika
risk of old age ilgaamžiškumo rizika
risk of pregnancy nėštumo rizika
risk of social exclusion socialinės atskirties pavojus
safety net socialinė parama
sanatorium sanatorija
schedular taxes mokesčių skirtingumas
scientist's pension valstybinė mokslininko pensija
screening grupinis sveikatos tikrinimas
search for employment darbo paieškos
seasonal employment sezoninis užimtumas
seasonal unemployment sezoninis nedarbas
seasonal work sezoninis darbas
seasonal worker sezoninis darbuotojas
secondary (health) care antrinė sveikatos priežiūra
secondary activity šalutinis darbas, antraeilis darbas
secondment abroad užsienio komandiruotė
selective placement atrankinis įdarbinimas
self-administration savivalda
self-employed person savarankiškas darbuotojas
self-governing savivalda
self-help savitarpio pagalba
self-protection apsirūpinimas
senility senatvė
serious risk didelė rizika
settlement išmokos apskaičiavimas
severe hardship vargas
sex equality lyčių lygybė
sharing accommodation bendras būstas
sheltered accommodation senelių ir invalidų namai, senelių ir invalidų prieglauda
sheltered employment užimtumo garantijos
sheltered workshop invalidų darbo vietos
short-stay bed trumpo gydymo lova
short-term benefit trumpalaikė išmoka
short-term stay laikinas gyvenimas
sick benefit for care for a member of the family šeimos nario slaugos išmoka
sick leave laikinojo nedarbingumo atostogos
sick note nedarbingumo pažymėjimas
sick pay darbdavio išmoka dėl laikinojo nedarbingumo
sickness liga
sickness and maternity insurance ligos ir motinystės draudimas
sickness benefit laikinojo nedarbingumo išmoka
sickness fund sveikatos draudimo fondas, ligonių kasa
sickness insurance sveikatos draudimas
simultaneous multiple benefits išmokų pluoštas
single income family vieno asmens išlaikoma šeima
single parent vieniša motina (vienišas tėvas)
single-parent benefit pašalpa vienišam augintojui
single-parent family nepilna šeima
small appliances smulkieji reikmenys
social allowance socialinė pašalpa
social assistance socialinė valstybės parama
social assistance (aid) socialinė parama
social assistance benefit socialinės paramos išmoka
social assistance rate šalpos dydis
social budget socialinis biudžetas
social care socialinė globa
social charges socialinės darbdavio išlaidos
social cohesion socialinė santalka
social consequences socialiniai padariniai
social contribution socialinės įmokos
social cost socialinė prarastis
social cover socialinė aprėptis
social dumping socialinė panauda
social exclusion socialinė atskirtis
social harmony socialinė darna
social impact socialiniai padariniai
social implication socialiniai padariniai
social indicators socialiniai rodikliai
social inequality socialinė nelygybė
social insurance scheme socialinis draudimas
social integration socialinė integracija
social isolation socialinė izoliacija
social measures socialinės priemonės
social minimum minimalioji socialinė pašalpa, mažiausioji socialinė pašalpa
social minimum level minimalusis pajamų dydis, mažiausiasis pajamų dydis
social minimum wage minimalioji alga, mažiausioji alga
social partners socialiniai partneriai
social policy socialinė politika
social pressure socialinis spaudimas
social problems socialinės blogybės
social programme socialinė programa
social protection socialinė apsauga
social protection expenditure socialinės apsaugos išlaidos
social protection financing socialinės apsaugos finansavimas
social protection policy socialinės apsaugos politika
social protection receipts socialinės apsaugos įplaukos
social rehabilitation socialinė reabilitacija
social rights socialinės teisės
social risks socialinė rizika
social security socialinė apsauga
social security administration socialinės apsaugos tvarkymas
social security convention socialinės apsaugos sutartis
social security legislation socialinės apsaugos teisės aktai
social security provisions based on collective agreement sutartinės nuostatos
social security system socialinės apsaugos sistema
social service socialinė tarnyba
social services socialinės paslaugos
social solidarity socialinis solidarumas, socialinis vieningumas
social statistics socialiniai rodikliai
social tension socialinė įtampa
social transfers socialinis perskirstymas
social work socialinis darbas
social work services socialinio darbuotojo paslaugos
social worker socialinis darbuotojas, -a
socialisation socializacija
society visuomenė
spa sanatorija
special needs education neįgalių vaikų švietimas
special scheme for civil servants valstybės tarnautojų aprūpinimo sistema
specialist treatment gydymas pas specialistą
spending išlaidos
sphere of application of a ruling nutarties taikymo sritis
spouse sutuoktinis, -ė
spouse's pension insurance pensinis našlių draudimas
standard of living gyvenimo lygis
state aid valstybės parama
state health care expenditure valstybės išlaidos sveikatos priežiūrai
state pension valstybinė pensija
state subsidy valstybės subsidija
stateless person asmuo be pilietybės
statutory benefit įstatymiškoji išmoka
statutory pension scheme pensinis draudimas
statutory scheme įstatyminė sistema
stay laikinas gyvenimas
straight life insurance gyvybės draudimas iki gyvos galvos
stratification visuomenės susiskaidymas,visuomenės stratifikacija
structural unemployment struktūrinis nedarbas
student studentas, -ė
submission of a claim išmokos paraiška
subsidised loan for the purchase of property lengvatinė paskola
subsidy subsidija
subsistence level pragyvenimo minimumas
substitute pension pensijos rūšies keitimas
sum insured drauda
supplementary income papildomasis skatinimas
supplementary pension scheme papildomasis pensinis aprūpinimas
supplementary scheme papildomoji sistema
supplementary social security scheme papildomoji socialinės apsaugos sistema
supplementary transport expenses reimbursement papildomoji transporto išlaidų kompensacija
supplier teikėjas, -a
supply of health care sveikatos priežiūros teikimas
support parama
support maintenance alimentai
support subsidy sankaitinės išmokos
supporter of the family šeimos maitintojas, -a
supporting document patvirtinamasis dokumentas
surviving spouse našlys, -ė
surviving spouse's pension našlės (našlio) pensija
survivor's benefit maitintojo netekties išmoka
survivor's insurance našlių ir našlaičių draudimas
survivor's pension našlių ir (arba) našlaičių pensija
survivors artimieji
suspension of benefits išmokų sustabdymas
system of cost-sharing išlaidų dalijimosi sistema
system of payment of doctors gydytojų apmokėjimo sistema
take-up pareiškėjų patenkinamumas
tax avoidance mokesčių vengimas
tax benefit mokesčių lengvata
tax evasion mokesčių vengimas
tax financed finansavimas iš mokesčių
tax relief for charity and aid labdaros ir paramos mokesčių lengvatos
tax treatment of benefits išmokų apmokestinamumas
taxable benefit apmokestinamoji išmoka
teaching hospital universitetinė ligoninė
telework darbas ryšių priemonėmis
temporarily unemployed person laikinasis bedarbis
temporary incapacity for work laikinasis nedarbingumas
temporary job terminuotas darbas
temporary life annuity laikinoji metinė renta
temporary pension laikinoji pensija
temporary unemployment laikinasis nedarbas
temporary worker laikinasis darbuotojas
terminal care paskutinė pagalba
terms of payment išmokų sąlygos
tertiary care tretinė sveikatos priežiūra
third party trečiasis asmuo
three pillars (concept) tripakopė socialinė apsauga
three-parties commission trišalė komisija
time limit ribotasis pareiškimo laikotarpis
time limit for payment nustatytasis mokėjimo laikotarpis
trade union profesinė sąjunga
trainee mokinys, -ė
transfers in cash išmokėjimas grynaisiais pinigais
transfers in kind natūrinė parama
transitional period pereinamasis laikotarpis
transitional provision laikinoji nuostata
transport expenses reimbursement transporto išlaidų atlyginimas
travelling worke darbuotojas migrantas, darbuotojas persikėlėlis
types of pensions pensijos rūšys
under medically-resourced medicinos išteklių nepakankamumas
unemployed (person) bedarbis, -ė
unemployed person not receiving benefit išmokos negaunantis bedarbis
unemployed person of pre-retirement age priešpensinis bedarbis
unemployed person receiving benefit bedarbio išmokos gavėjas, -a
unemployment nedarbas
unemployment benefit bedarbio išmoka
unemployment insurance nedarbo draudimas
unemployment rate nedarbo lygis
unhealthy occupation pavojingas darbas
unhealthy work pavojingas darbas
uniform premium suvienodintoji įmoka
universal access to health care visuotinis sveikatos priežiūros prieinamumas
universal benefit scheme visuotinė išmokų sistema
universal coverage visuotinė aprėptis
Universal Declaration of Human Rights Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
universal entitlement to a subsistence level of income visuotinė teisė bent į mažiausias pajamas
universal scheme visuotinė sistema
universal support visuotinė parama
universal system of health care provision visuotinė sveikatos priežiūra
universal system of income maintenance visuotinė pajamų garantijų sistema
university hospital universitetinė ligoninė
unpaid contribution įmokų skola
unpaid leave nemokamos atostogos
unpaid parental leave nemokamos vaiko priežiūros atostogos
unpaid work nemokamas darbas
user fee vartotojo mokama dalis
validity period galiojimo laikas
variable annuity kintamoji metinė renta
variable life insurance kintamasis gyvybės draudimas
verification of claims paraiškos tikrinimas
vested benefit nesąlygotoji išmoka
viatical settlement priešmirtinė išmoka
victim of an occupational injury or occupational disease darbo nukentėjėlis, -ė
vocational education profesinis lavinimas
vocational training profesinis mokymas
voluntarily insured savanoriškai apsidraudęs asmuo
voluntarily joining savanoriškas įstojimas
voluntary contributions savanoriškosios įmokos
voluntary insurance savanoriškasis draudimas
voluntary resignation savanoriškas darbo santykių nutraukimas
voluntary supplementary insurance savanoriškas papildomasis draudimas
volunteer worker savanoris, -ė
voucher laidavimas
wage settlement darbo užmokesčio nustatymas
wage subsidy darbo užmokesčio subsidija
wage-earner samdomasis darbuotojas
waiting list laukiančiųjų sąrašas
waiting period laukiamasis laikas
welfare gerovė
welfare economics gerovės ekonomika
welfare state gerovės valstybė, visuotinės gerovės valstybė, socialinės gerovės valstybė
well-being gerovė
whole life insurance gyvybės draudimas iki gyvos galvos
widow's benefits našlės išmokos
widow's pension našlės (našlio) pensija
widow(er) našlys, -ė
withdrawal išmokų nutraukimas
work at home namudinis darbas
work conditions darbo sąlygos
work contract darbo sutartis
work disablement darbingumo netekimas
work disablement coefficient darbingumo netekties koeficientas, darbingumo netektis
work disablement degree darbingumo netekties koeficientas, darbingumo netektis
work disablement indemnity netekto darbingumo kompensacija
work incapacity darbingumo netekimas
worker darbuotojas, -a
workfare pasirengimas darbui
working hours darbo laikas
working pensioner dirbantis pensininkas
World Health Organisation (WHO) Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO)
year of birth gimimo metai
young unemployed person jaunasis bedarbis
youth training jaunųjų bedarbių mokymas