Apie

Pratarmė

Šis aiškinamasis “Socialinės apsaugos terminų žodynas” yra parengtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu ir buvo finansuojamas Europos Sąjungos PHARE Consensus programos (projekto Nr. LI972503.04020) lėšomis. Projektui Europos Sąjunga skyrė 55 tūkstančius ECU. Pagrindinė žodyno paskirtis – padėti tobulinti socia­linę politiką ir vykdyti socialinės apsaugos reformas integruojantis į Europos Sąjungą.

Projekto tikslai

Projektu buvo siekiama šių tikslų:

  • sudaryti šiuolaikinį svarbiausių Lietuvos socialinės politikos terminų sąrašą atsižvelgiant į Europos Sąjungos praktiką ir siekiant suvienodinti vartojamus lietuviškus terminus;
  • nustatyti angliškus lietuvių kalbos terminų atitikmenis, vartojamus Europos Sąjungos dokumentuose;
  • palengvinti Lietuvos bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir kitomis valstybėmis;
  • padėti vertėjams iš lietuvių kalbos į anglų kalbą ir atvirkščiai.

Apimtis

Remiantis Consensus programa, buvo nustatyta žodyno apimtis. Į žody­ną dėta terminų, kurie Lietuvoje pagal tradiciją būtų priskirti prie sveikatos apsaugos organizavimo bei finansavimo terminijos, bet nedėta dalis techni­nių darbo, užimtumo ir darbų saugos terminų, kurie, kitaip negu įprasta Lietuvoje, nepriskiriami prie socialinės apsaugos terminų pagal Consensus programos turinį. Iš viso žodyne pateikiama apie 1100 paaiškintų lietu­viškų terminų su anglų kalbos atitikmenimis. Kad vartotojams būtų pato­giau, įdėti dar ir abėcėlinis anglų–lietuvių kalbų terminų žodynas bei sisteminė lietuviškų terminų rodyklė. Anglų–lietuvių kalbų terminų žodyne, be paaiškintųjų, papildomai įdėta apie 30 terminų, kurių aiškinti nematyta prasmės.

Šaltiniai

Žodyno pagrindu buvo pasirinkti šie šaltiniai: 1) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros teisės aktai, 2) tarptautiniai socialinės ap­saugos susitarimai, 3) kiti lietuviški socialinės apsaugos tekstai (straipsniai, statistiniai leidiniai ir kt.).

Antriniai žodyno šaltiniai buvo Europos Sąjungos socialinės apsaugos dokumentai.

Tretiniai šaltiniai:

  1. kitų valstybių socialinės apsaugos žodynai,
  2. bendrieji bei kitų sričių terminų žodynai,
  3. Lietuvos teisės aktų vertimai į anglų kalbą.

Aktualumas

Žodyne pateikti terminai yra pagrįsti naujausiais Lietuvos bei tarptauti­niais šaltiniais. Aiškinant terminus, pačių ekspertų nuomonė turėjo tik šalu­tinį vaidmenį. Todėl galima teigti, kad žodyne yra pateiktas šiuolaikinis so­cialinės apsaugos terminų supratimas. Tačiau, atsižvelgiant į sparčią socia­linės apsaugos raidą bei su tuo susijusių terminų tikslinimą ir net kaitą, būtų tikslinga pateiktus terminus peržiūrėti bei žodyną papildyti bent kas treji metai.

Žodynas turėtų palengvinti bei skatinti vidinį šalies ir tarptautinį ben­dradarbiavimą ir bendravimą, suteikti pagrindinių socialinės apsaugos žinių studentams, socialiniams darbuotojams, valstybės tarnautojams ir politikams.

Žodyno santvarka

Žodyną sudaro trys dalys – lietuviškoji aiškinamoji verčiamoji, verčia­moji anglų–lietuvių kalbų ir sisteminė lietuviškų terminų dalis.

Pirmoje dalyje pagal lietuvių kalbos abėcėlę yra išdėstyti teikiami var­toti lietuviški terminai su aiškinimais bei anglų kalbos atitikmenimis (lietu­viškas terminas, aiškinimas bei angliškasis atitikmuo dedami skiltimis). Tiek šalia lietuviško antraštinio, tiek šalia angliško termino po kablelio yra įdėta vartojamų sinonimų (kai jų esama). Tuos sinonimus dažniausiai su­daro šalia dabar įprastų skolintinių, vadinamųjų tarptautinių, terminų suras­ti tinkami grynai lietuviški terminai ar sudėtinių terminų dėmenys, pvz.:

bazinė pensija, pamatinė pensija
disponuojamosios pajamos, turimosios pajamos
draudimo liudijimas, polisas
migrantas, -ė, persikėlėlis, -ė

Taip pat yra įdėta literatūroje įprastų bei žodynuose teikiamų kitokių si­nonimų ar trumpesnių variantų, pvz.:

invalidumo pensijos priedas, slaugos priedas
papildomoji išmoka, priemoka
slaugytoja, gailestingoji seselė

Įdėtieji sinonimai taip pat yra iškelti savo vietoje pagal abėcėlę kaip antraštiniai žodžiai su nuoroda, kurio termino sinonimai jie yra. Tokie sinonimai dedami be aiškinimo (aiškinimas yra prie nurodomojo termino), pvz.:

pamatinė pensija Žr. bazinė pensija
polisas Žr. draudimo liudijimas
priemoka Žr. papildomoji išmoka

Yra atvejų, kai dėl kalbos ypatybių lietuviškai įprasta tam pat reikalui vartoti du vienos vertės terminus. Tokiais atvejais juodu abudu yra patei­kiami kaip antraštiniai (antrasis suskliaustas), pvz.:

atsiskyręs tėvas (atsiskyrusi motina)
vieniša motina (vienišas tėvas)
Visi lietuviški terminai yra sukirčiuoti.

Prie dalies aiškinimų ar jų papildymų yra prirašytas sutrumpinimas LT, ku­ris rodo, kad kalbamas dalykas šiuo metu taip yra suprantamas Lietuvoje.

Antrąją dalį sudaro abėcėlinis tų pačių terminų anglų-lietuvių kalbų žo­dynas.

Trečiąją dalį sudaro sisteminis lietuviškų terminų žodynas. Čia visi pir­mosios dalies terminai yra sudėti pagal lietuvių kalbos abėcėlę.

Vykdytojai ir žodyno rengimo eiga

Rengiant žodyną dalyvavo Europos Sąjungos ekspertai dr. Sibylle Angele (ekspertų grupės vadovė), dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer ir Lietuvos eksper­tai dr. Algis Dobravolskas, terminologas doc. dr. Stasys Keinys, dr. Liuba Murauskienė, Rasa Sakalaitė, taip pat Sveikatos ekonomikos centro dar­buotojai Romas Buivydas bei dr. Gediminas Černiauskas.

Žodyno rengimui prižiūrėti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su­darė 16 asmenų darbo grupę iš visų pagrindinių skyrių. Pagrindiniai susita­rimai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jos darbo grupe buvo šie: a) dėl žodyno apimties, b) dėl svarbiausių šaltinių, kurie buvo papildyti tarptautiniais susitarimais, c) dėl žodyno pateikimo Valstybinei lietuvių kalbos komisijai prie Lietuvos Respublikos Seimo, d) dėl terminų apibū­dinimo išsamumo ir jų tarptautinio bei lietuviško konteksto suderinimo, e) dėl pavienių terminų interpretacijos tikslumo. Projekto vykdytojai reiš­kia didelę padėką darbo grupei už kruopštų ir produktyvų dalyvavimą per­žiūrint terminus tiek dalykiniu, tiek lietuvių kalbos atžvilgiu bei už kon­struktyvius ir konkrečius siūlymus.

Žodyno rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems konsultantams ir redakto­riams, ypač lietuvių kalbos specialistams doc. dr. Adelei Laigonaitei ir Mangirdui Žiedui, prisidėjusiems prie profesionalaus šio darbo parengimo. Reiškiame savo padėką Valstybinei lietuvių kalbos komisijai prie Lietuvos Respublikos Seimo (pirmininkė doc. dr. Danguolė Mikulėnienė) už žodyno aprobavimą, o šios komisijos ekspertams už pastabas.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo neprieštarauja.